Đề tài Hợp đồng và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty CPC.1

Lời mở đầu 1

PHẦN 1 HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 3

I. HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU VÀ CÁC NỘI DUNG HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 3

1. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 3

a. Một số khái niệm 3

b. Các thành phần trong hợp đồng nhập khẩu 4

c. Phân loại hợp đồng ngoại thương . 5

d. Nội dung chủ yếu của hợp đồng nhập khẩu. 6

2. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHỦ YẾU TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. 6

II. CÁC BUỚC TIẾN HÀNH KÍ KẾT HỢP ĐỒNG NHẬP KHÂỦ 13

1. NGHIÊN CỨU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 14

2. LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH . 14

3. TỔ CHỨC GIAO DỊCH VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG . 14

4. KÍ KẾT HỢP ĐỒNG 15

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU. 16

1-XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU. 16

2-MỞ L/C (LETTER OF CREDIT- THƯ TÍN DỤNG). 17

3+4 NGHIỆP VỤ THUẾ TÀU, LƯU CƯỚC PHÍ, MUA BẢO HIỂM. 17

5- LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN. 18

6. NHẬN HÀNG TỪ TÀU CHỞ HÀNG. 18

7. KIỂM TRA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU. 19

8. GIAO HÀNG CHO ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG NHẬP KHẨU. 19

9.LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN. 19

10-KHIẾU NẠI VỀ HÀNG HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI. 19

IV. NHỮNG CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍN DỤNG CƠ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU. 21

1.CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ. 21

2.CHỨNG TỪ VẬN TẢI: 21

3.CHỨNG TỪ BẢO HIỂM: 22

4-CHỨNG TỪ HẢI QUAN. 23

5-CHỨNG TỪ KHO HÀNG. 24

6. PHƯƠNG TIỆN TÍN DỤNG. 24

PHẦN 2: THỰC TRẠNG VIỆC KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I 24

I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 24

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY: 25

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY: 26

II. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY: 27

A/ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CPC.1 27

1. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM 27

2. TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY. 28

B/ HIỆN TRẠNG KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CPC.I. 32

I. HÌNH THỨC VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG. 32

1. Cơ sở hình thành hợp đồng 32

2. Các hình thức nhập khẩu của Công ty: 37

II. đàm phán và Kí kết hợp đồng nhập khẩu 38

1. Các căn cứ để kí kết 38

2. Cách thức đàm phán kí kết. 39

3. Nội dung hợp đồng ký kết. 40

III/ NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CPC I 40

1. XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU: 40

2. MỞ L/C 41

3+4. THUÊ TÀU, LƯU CƯỚC PHÍ, MUA BẢO HIỂM 41

5. LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 41

6. NHẬN HÀNG TỪ TÀU CHỞ HÀNG. 41

7. KIỂM TRA HÀNG HOÁ 42

8. GIAO HÀNG CHO ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG NHẬP KHẨU 43

9. LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN. 43

10. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI. 44

IV. VẤN ĐỀ GIÁM SÁT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CPCI. 44

1. TÌNH HÌNH CHUNG. 44

2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT: 46

3. GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH. 48

C. Đánh giá chung 51

1 TỔNG KẾT TÌNH HÌNH KINH DOANH CÁC NĂM 51

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHỮNG NĂM 2000. 53

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 55

I. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG NỘI DUNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 55

1. VẤN ĐỀ LẬP KẾ HOẠCH. 55

a. Công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường: 55

a) Căn cứ vào đơn đặt hàng của khách hàng: 56

b) căn cứ vào thị trường các mặt hàng. 56

c) Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh: 56

e) Nghiên cứu nguồn nhập khẩu và lựa chọn nhà cung cấp. 57

f) Căn cứ vào năng lực của công ty. 58

g) Căn cứ vào môi trường vĩ mô. 58

2. HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU VÀ NỘI DUNG KÝ KẾT: 59

3. Hoàn thiện việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu 63

II. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG. 65

1. CÔNG TÁC PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG 65

2. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG. 66

3. SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN TOÁN 66

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ KHÁC 67

1. TÍN NHIỆM GIÚP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ KINH DOANH ỔN ĐỊNH VỮNG CHẮC . 67

2. SÁCH LƯỢC TIÊU THỤ –BÍ QUYẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM 68

3. PHÁT HUY CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM. 69

4. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 69

5. QUẢNG CÁO VÀ XÚC TIẾN BÁN HÀNG. 70

6. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. 70

a. Về việc ban hành pháp luật 70

b. Về quản lý nhập khẩu: 71

c. Kiến nghị về công tác hải quan. 72

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY