Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình

Lời nói đầu 1

Chương I: Lý luận chung về hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp 3

1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 3

1.1.1 Chi phí sản xuất 3

1.1.1.1 Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất 3

1.1.1.2 Phân loại chi phí 4

1.1.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí. 7

1.1.2 Giá thành sản phẩm. 7

1.1.2.1 Khái niệm và bản chất của giá thành 7

1.1.2.2 Phân loại giá thành 9

1.1.2.3 Đối tượng tính giá thành 10

1.1.2.4 Kỳ tính giá thành 10

1.1.2.5 Ý nghĩa của việc tính giá thành sản phẩm 11

1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 11

1.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. 12

1.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 12

1.2.1.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp 12

1.2.1.2 Phương pháp tập hợp gián tiếp 12

1.2.2 Kế toán tập hợp chi phí 13

1.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp thực

hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 13

1.2.2.1.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 13

1.2.2.1.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 15

1.2.2.1.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 17

1.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 19

1.2.2.2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liêu trực tiếp. 19

1.2.2.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 20

1.2.2.2.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 20

1.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang 21

1.2.3.1 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương 21

1.2.3.2 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. 22

1.2.3.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo nvl trực tiếp hoặc theo chi phí

nguyên vật liệu chính. 22

1.2.3.4 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức. 22

1.2.4. Các phương pháp tính giá thành 23

1.2.4.1 Phương pháp giản đơn( hay còn gọi là phương pháp trực tiếp) 23

1.2.4.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 23

1.2.4.3 Phương pháp hệ số 24

1.2.4.4 Phương pháp tỷ lệ 24

1.2.4.5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 25

1.2.4.6 Phương pháp đơn dặt hàng 26

1.2.4.7 Phương pháp phân bước 27

1.2.4.7.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước phương án có tính giá thành bán thành phẩm ( Phương án kết chuyển tuần tự) 28

1.2.4.7.2 Tính giá thành theo phương pháp phân bước theo phương án khôngtính giá thành bán thành phẩm (phương án kết chuyển song song). 28

1.2.4.8 Phương pháp định mức 29

1.2.4.9 Phương pháp liên hợp 29

1.2.5 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 30

1.2.5.1 Hình thức nhật ký sổ cái ( NKSC ) 30

1.2.5.2 Hình thức chứng từ ghi sổ (CTGS ) 31

1.2.5.3 Hình thức nhật ký chung (NKC) 32

1.2.5.4 Hình thức nhật ký chứng từ ( NKCT ) 33

Chương II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 34

2.1 Tình hình chung của công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 34

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. 34

2.1.2 Phương hướng sản xuất kinh doanh chính. 36

2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. 36

2.1.3.1 Chức năng nhiệm vụ của công ty. 36

2.1.3.2 Quy trình công nghệ sản xuất gạch ốp lát ceramic. 37

2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty cở phần gạch ốp lát Thái Bình. 38

2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ở công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. 41

2.1.5.1 Đặc điểm. 41

2.2 Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. 43

2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 43

2.2.1.1 Đối tượng và phương pháp tính chi phí sản xuất 43

2.2.1.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 43

2.2.2 Tài khoản sử dụng và chứng từ liên quan 44

2.2.2.1 Tài khoản sử dụng 44

2.2.2.2 Chứng từ liên quan 44

2.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 45

2.2.4 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 46

2.2.4.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 46

2.2.4.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công 53

2.2.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 57

2.2.4.3.1 Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng 57

2.2.4.3.2 Chi phí khấu hao TSCĐ 58

2.2.4.3.3 Chi phí về VL , CC - DC 63

2.2.4.3.4 Chi phí dich vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác 66

2.2.5 Tổ chức kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. 68

2.2.5.1 Đối với khoản mục NVL trực tiếp 68

2.2.5.2 Đối với chi phí nhân công trực tiếp 69

2.2.5.3 Phân bổ chi phí sx chung 70

2.2.6 Xác định sản phẩm dở dang 74

Chương III: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 76

3.1 Nhận xét chung về công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 76

3.2 Nhận xét chung về công tác hạch toán kế toán ở công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 76

3.2.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 77

3.2.3 Về công tác kiểm tra kế toán 77

3.3 Đánh giá thực trạng về công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 78

3.3.1 Những ưu điểm của công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. 78

3.3.1.1 Về kế hoạch cung cấp các yếu tố đầu vào và công tác quản lý chi phí tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. 78

3.3.1.2 Phương pháp hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 78

3.3.2 Những hạn chế còn tồn tại trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 80

3.3.2.1 Về hình thức tổ chức bộ máy kế toán 80

3.3.2.2 Về kỳ tính giá thành 81

3.4 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 81

3.4.1. Kiến nghị 1 : Về hình thức kế toán tại công ty 82

3.4.2. Kiến nghị 2 : Về quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình . 85

3.4.3. Kiến nghị 3: Lập lại bảng tính giá thành 87

3.4.4. Kiến nghị 4 : Phương hướng tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 89

3.4.5. Kiến nghị 5: 91

Kết luận 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY