Đề tài Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh

Lời mở đầu

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH 3

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ VAI TRề CỦA CHI PHÍ KINH DOANH. 3

1. Khỏi niệm chi phớ kinh doanh 3

2. Phõn loại chi phớ kinh doanh 4

2.1. Phân loại chi phí kinh doanh căn cứ vào bản chất kinh tế cuả chi phí 4

2.2. Phân loại chi phí kinh doanh căn cứ vào mức độ tham gia vào các hoạt động kinh doanh 4

2.3. Phân loại chi phí kinh doanh căn cứ vào tính chất biến đổi chi phí 4

2.4. Phân loại chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động của doanh nghiệp 5

2.5. Phân loại chi phí kinh doanh căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu hạch toán 5

3. Vai trũ của chi phớ kinh doanh 6

II. í NGHĨA CỦA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH 7

1. ý nghĩa của việc phân tích chi phí kinh doanh đối với công tác quản lý 7

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động chi phí kinh doanh 8

2.1. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh 8

2.1.1. ảnh hưởng của nhân tố giá cả đến chi phớ kinh doanh 8

2.1.2. ảnh hưởng của các nhân tố khác như chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiền lương, lói vay ngõn hàng 9

2.2. Nhõn tố chủ quan 10

2.2.1. ảnh hưởng của yếu tố thuộc về sản xuất đến chi phí kinh doanh. 10

2.2.2 ảnh hưởng của mạng lưới thương mại và cơ sở vật chất của ngành thượng mại 11

2.2.3 ảnh hưởng của lưu chuyển hàng hoá và kết cấu của mức lưu chuyển hàng hoá đến CFKD 11

2.2.4 ảnh hưởng của năng suất lao động đên chi phí kinh doanh 12

2.2.5 ảnh hưởng của trỡnh độ tổ chức quản lý kinh tế nói chung và quản lý chi phớ kinh doanh núi riờng của nhà lónh đạo. 12

2.2.6 ảnh hưởng của công tác khai thác nguồn hàng 13

3. nội dung của phõn tớch CFKD 13

3.1 Phõn tớch chung tỡnh hỡnh chi phớ trong mối liờn hệ với doanh thu 13

3.2 Phõn tớch tỡnh hỡnh chi phớ kinh doanh theo chức năng hoạt động 15

3.2.1. Phân tích tổng hợp chi phí theo các chức năng hoạt động 15

3.2.2. Phõn tớch chi phớ mua hàng 17

3.2.3. Phõn tớch chi phớ bỏn hàng 18

3.2.4. Phõn tớch chi phớ quản lý doanh nghiệp 19

3.3. Phân tích chi phí kinh doanh theo các đơn vị trực thuộc 21

3.4. Phõn tớch một số khoản mục chi phớ chủ yếu 22

3.4.1. Phõn tớch tỡnh hỡnh sử dụng chi phớ tiền lương 22

3.4.2. Phõn tớch tỡnh hỡnh chi phớ trả lói tiền vay 25

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ NGUỒN TÀI LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TèNH HèNH QUẢN Lí VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 26

1. Các phương pháp dùng để phân tích 26

1.1. Phương pháp so sánh 26

1.1.1. So sánh tuyệt đối 27

1.1.2. So sánh tương đối 28

1.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 29

1.3. Phương pháp số chênh lệch 32

1.4. Phương pháp cân đối 33

1.5. Các phương pháp khác 35

1.5.1. Phương pháp chỉ số 35

1.5.2. Phương pháp tỷ lệ 36

1.5.3. Phương pháp tỷ suất 36

1.5.4. Phương pháp biểu mẫu 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY