Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư thương mại và Du lịch Thắng Lợi

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư thương

mại và du lịch Thắng Lợi . 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư thương mại và du lịch Thắng L ợi .1

1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư TM & DL Thắng Lợi 4

1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH 8

1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư TM & DL Thắng Lợi 9

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư TM & DL Thắng Lợi .14

2.1. Đặc điểm tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH

Nhà nước MTV 14

2.2. Thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty

TNHH Nhà nước MTV Đầu tư TM & DL Thắng Lợi . 17

2.2.1. Đặc điểm về tiền lương và các khoản trích theo lương

2.2.2. Phương pháp xác định tiền lương và các khoản trích theo lương tại

Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư TM & DL Thắng Lợi 33

Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư TM & DL Thắng Lợi 47

3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư TM & DL Thắng Lợi 47

3.1.1.Những ưu điểm .47

3.1.2. Những tồn tại, nguyên nhân 48

3.2. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các các khoản trích theo lương tại

Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư TM & DL Thắng Lợi . 49

3.2.1.Kiến nghị về tài khoản .50

3.2.2 . Kiến nghị về sổ kế toán .50

3.2.3. Các kiến nghị khác .50

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY