Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thủy tinh Hà Nội

Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội 3

1.1.1 Sơ lược về công ty 3

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.3 Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tài chính qua một số năm 5

1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội 6

1.2.1 Những mặt hàng kinh doanh chủ yếu 6

1.2.2 Đặc điểm sản phẩm 6

1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ 7

1.2.4 Các yếu tố đầu vào và đầu ra của hoạt động kinh doanh tại công ty 8

1.2.4.1 Các yếu tố đầu vào 8

1.2.4.2 Các yếu tố đầu ra 9

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội 9

1.3.1 Sơ đồ khái quát bộ máy quản lý công ty 9

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thủy tinh Hà Nội 11

1.4 Tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội 13

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 13

1.4.1.1 Sơ đồ khái quát bộ máy kế toán 13

1.4.1.2 Đặc điểm bộ máy kế toán 15

1.4.2 Chế độ kế toán và một số chính sách kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thủy tinh Hà Nội 15

1.4.3 Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thủy tinh Hà Nội 15

1.4.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 18

1.4.5 Hệ thống tài khoản kế toán 18

1.4.6 Hệ thống Báo cáo kế toán 18

1.4.7 Giới thiệu về phần mềm kế toán Công ty áp dụng 19

1.4.8 Nhận xét khái quát về hệ thống kế toán tại đơn vị 23

1.4.8.1 Ưu điểm 23

1.4.8.2 Nhược điểm 23

Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội

2.1 Đặc điểm lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thủy tinh Hà Nội 25

2.2 Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thủy tinh Hà Nội 26

2.2.1 Phân loại tiền lương 26

2.2.2 Hình thức trả lương 26

2.2.3 Các khoản phải thanh toán với công nhân viên trong đơn vị 27

2.3 Kế toán tiền lương và các khoản thanh toán khác với công nhân viên tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội 28

2.3.1 Quy chế trả lương 28

2.3.1.1 Công nhân viên làm việc tại Hà Nội 28

2.3.1.2 Công nhân viên làm việc tại Thái Bình 30

2.3.2 Thủ tục, chứng từ sử dụng 31

2.3.3 Tài khoản sử dụng 33

2.3.4 Phương pháp hạch toán 33

2.3.4.1 Hạch toán lương gián tiếp (hình thức trả lương theo thời gian) 35

2.3.4.2 Hạch toán lương trực tiếp (hình thức trả lương theo sản phẩm) 43

2.3.4.3 Bảo hiểm xã hội trả thay lương 52

2.4 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thủy tinh Hà Nội 54

2.4.1 Nguyên tắc lập các khoản trích theo lương 54

2.4.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng 55

2.4.3 Phương pháp hạch toán 55

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội 58

3.1.1 Những ưu điểm mà công ty đạt được trong công tác quản lý và kế toán 58

3.1.2 Những hạn chế mà công ty cần khắc phục 60

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thuỷ tinh Hà Nội 62

Kết luận 65

Tài liệu tham khảo 66

Nhận xét của đơn vị thực tập 67

Nhận xét của giáo viên 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY