Đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 207

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1

MỞ ĐẦU 2

PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4

1.1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4

1.1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUYÊN, VẬT LIỆU 4

1.1.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4

1.1.3. PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 6

1.1.4. ĐÁNH GIÁ NGUYÊN, VẬT LIỆU 7

1.1.4.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 8

1.1.4.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho 9

1.2. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN, VẬT LIỆU 13

1.2.1. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN, VẬT LIỆU 13

1.2.2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN, VẬT LIỆU 14

1.2.2.1. Phương pháp thẻ song song 14

1.2.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 16

1.2.2.3. Phương pháp sổ số dư 17

1.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN, VẬT LIỆU 19

1.3.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 20

1.3.2.KẾ TOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TĂNG NGUYÊN, VẬT LIỆU 21

1.3.3. KẾ TOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIẢM NGUYÊN, VẬT LIỆU 26

1.4. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU 30

1.4.1. HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÍ CHUNG 30

1.4.2. HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÍ – SỔ CÁI 31

1.4.3: HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ 32

1.4.4.HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÍ – CHỨNG TỪ 32

1.4.5. HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÁY 33

1.5. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 33

1.5.1. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ NGUYÊN, VẬT LIỆU 33

1.5.2.KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở PHÁP 35

1.5.3.KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở MỸ 35

PHẦN 2. THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 37

2.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 37

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 37

2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty 37

2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 37

2.1.1.3. Lịch sử phát triển của công ty 38

2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CÔNG TY 39

2.1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY 42

2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 42

2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 45

2.1.3.3. Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng 47

2.2. THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 48

2.2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ NGUYÊN, VẬT LIỆU SỬ DỤNG 48

2.2.1.1. Phân loại nguyên, vật liệu 48

2.2.1.2. Đánh giá nguyên vật liệu 50

2.2.2. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 52

2.2.2.1. Chứng từ kế toán tăng nguyên, vật liệu 52

2.2.2.2. Chứng từ kế toán giảm nguyên vật liệu 61

2.2.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN, VẬT LIỆU 65

2.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN, VẬT LIỆU 71

2.3.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 71

2.3.2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TĂNG NGUYÊN, VẬT LIỆU 72

3.3.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIẢM NGUYÊN, VẬT LIỆU 78

PHẦN 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 84

3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 207 84

3.1.1. NHỮNG ƯU ĐIỂM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY 84

3.1.2. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 86

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 207 90

3.2.1. Tổ chức luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận một cách khoa học và nhanh chóng. 90

3.2.2. Lập bảng phân bổ nguyên, vật liệu: 91

3.2.3. Lập ban kiểm nghiệm vật tư 94

3.2.4.Xử lí thu hồi phế liệu sau thi công một cách triệt để. 95

KẾT LUẬN 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY