Đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THUỶ LỢI 3

1 .Lịch sử hình thành và sự phát triển của công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi. 3

2 .Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 5

2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 5

2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 9

3 . Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cơ khí - iện Thuỷ Lợi 11

3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 11

3.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 14

3.3 Chích sách kế toán của công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 16

3.4 Quy định chung của công ty về lập và luân chuyển chứng từ 17

3.5 Tổ chức hệ thống sổ 17

3.6 Hệ thống tài khoản sử dụng. 18

3.7 Hệ thống báo cáo 18

PHẦN II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI. 20

I .THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI 20

1 .Đặc điểm kế toán nghiệp vụ nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi. 20

1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu 20

1.2 Phân loại nguyên vật liệu 20

1.3 Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Địên Thuỷ Lợi 22

2 .Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi 24

2.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi 24

2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi 34

3 .Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi 40

3.1 Tài khoản sử dụng 40

3.2 Trình tự kế toán 41

3.3 Sổ sách kế toán 43

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN NGẮN HẠN TẠI CÔNH TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI 53

1 .Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn 53

2 .Quy mô và kết cấu vốn ngắn hạn 54

3 .Nguồn hình thành vốn ngắn hạn của công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 57

4 .Khả năng thanh toán của công ty 61

5 .Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn 63

PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THUỶ LỢI 67

I .ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THUỶ LỢI 67

1 .Những ưu điểm về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 67

1.1 Về tổ chức công tác kế toán 67

1.2 Về tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 67

2 .Những hạn chế trong kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 68

2.1 Về hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi 68

2.2 Về tài khoản sử dụng 68

2.3 Về trình tự hạch toán 68

2.4 Về hệ thống sổ kế toán 68

3 .Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu 69

3.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu 69

3.3 ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu 70

II CÁC ĐỀ XUẤT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THUỶ LỢI 71

1 .Về công tác nghi chép ban đầu 71

2 .Về hệ thống tài khoản sử dụng 71

3 .Về trình tự hạch toán 72

4 .Về hệ thống sổ công ty sử dụng 74

III ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THUỶ LỢI 75

1 .T¨ng c­êng công tác bảo quản, bảo vệ hàng tồn kho dự trữ và chi phí sản phẩm sản xuất kinh doanh dở dang 75

2 .Xây dựng cơ cấu sản phẩm hợp lý 76

3 .Sử dụng phương pháp trực tiếp để xác định nhu cầu vốn ngắn hạn thường xuyên cần thiết. 78

4 .Phấn đấu giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. 78

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY