Đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT 2

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 2

1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 4

1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường 4

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất KD và quy trình công nghệ SXSP 5

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 9

1.3.1.Tổ chức bộ máy quản lý 9

1.3.2. Chức năng nhiêm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý 11

1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán 28

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 28

1.4.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 31

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT 35

2.1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu ở công ty 35

2.1.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu ở công ty 35

2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty 36

2.1.3. Tính giá nguyên vật liệu ở công ty 37

2.1.4 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu ở công ty 38

2.1.5. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty 40

2.2. Hạch toán tổng hợp thu mua và nhập kho nguyên vật liệu 46

2.2.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu và các chứng từ sử dụng: 46

2.2.2. Trình tự kế toán nhập vật liệu tại công ty 50

2.3. Hạch toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu 54

2.3.1. Thủ tục xuất vật tư và các chứng từ sử dụng 54

2.3.2. Trình tự kế toán xuất kho NVL tại công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt 57

2.4. Hạch toán thừa thiếu sau khi kiểm kê nguyên vật liệu 61

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT 64

3.1. Nhận xét về công tác kế toán NVL tại công ty 64

3.1.1. Ưu điểm: 64

3.1.2. Nhược điểm 65

3.2. Biện pháp khắc phục 66

3.2.1.Công ty cần lập bảng phân bổ NVL: 66

3.2.2.Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thực tế NVL xuất kho theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập. 67

3.2.3.Công ty cần thực hiện trích lập dự phòng giảm giá NVL 68

3.2.4.Công ty cần phải hạch toán hàng mua đi đường, cụ thể: 69

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY