Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Hà Nội. 3

1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Hà Nội 6

1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Hà Nội. 9

1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Hà Nội 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 19

2.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào ( TK 133 ) 19

2.1.1 Chứng từ thanh toán 21

2.2.2 Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu vào 24

2.1.3 Kế toán tổng hợp với thuế GTGT đầu vào 29

2.2 Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK3331) 31

2.2.1 Chứng từ thanh toán 32

2.2.2.Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu ra 32

2.2.3. Kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu ra (TK 3331) 36

2.3. Kế toán khấu trừ thuế GTGT và báo cáo quyết toán thuế GTGT 38

2.3.1 Kế toán khấu trừ thuế GTGT 38

2.3.2 Báo cáo quyết toán thuế GTGT 41

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 43

3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Hà Nội 44

3.1.1. Những ưu điểm 45

3.1.2 Những tồn tại 46

3.2 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại Công ty cổ phần vật tư Nông Nghiệp Hà Nội 47

3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán 47

3.2.2 Kiến nghị về tài khoản 48

3.2.3 Kiến nghị về sổ sách 48

3.2.4 Các kiến nghị khác 48

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY