Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vân Hương

Mục lục. 1

Danh mục bảng biểu, sơ đồ. 3

Lời mở đầu. 4

Chương 1. Tổng quát về công ty Vân Hương.

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Vân Hương.

1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Vân Hương.

1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.

1.2.2. Nhiệm vụ các phòng ban.

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Vân Hương. 2

1.3.1. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của Công ty.

1.3.2. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty.

1.3.3. Đối tượng khách hàng của Công ty.

1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Vân Hương.

1.4.1. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại Công ty.

1.4.2. Hệ thống chứng từ kế toán.

1.4.3. Hệ thống tài khoản sử dụng.

1.4.4. Hệ thống sổ sách kế toán.

Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại công ty Vân Hương.

2.1. Kế toán thanh toán với người mua.

2.1.1. Chứng từ thanh toán .

2.1.2. Kế toán chi tiết với người mua.

2.1.3. Kế toán tổng hợp với người mua

2.2. Kế toán thanh toán với người bán .

2.1.1 Chứng từ thanh toán.

2.1.2. Kế toán chi tiết với người bán .

2.1.3. Kế toán tổng hợp với người bán.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại công ty Vân Hương.

3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán với tại công ty Vân Hương.

3.1.1. Những ưu điểm .

3.1.2. Những tồn tại .

3.2. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại công ty Vân Hương.

3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán .

3.2.2. Kiến nghị về tài khoản .

3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán .

3.2.4. Kiến nghị về báo cáo kế toán dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.

3.2.5. Các kiến nghị khác .

Kết luận .

Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY