Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại TNC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CT CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TNC. 6

1.1QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNC. 6

1.2 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNC. 6

1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNC: 7

1.4 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 9

1.4.1. Đặc điển tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 9

1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán, chính sách kế toán 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CT CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TNC. 14

2.1.NỘI DUNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG, THANH TOÁN TIỀN HÀNG VÀ CÁC CHUẨN MỰC ÁP DỤNG. 14

2.1.1 Nội dung, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư XD và Thương mại TNC. 14

2.1.2. Các chuẩn mực áp dụng 16

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD VÀ THƯƠNG MẠI TNC. 18

2.2.1. Hạch toỏn ban đầu. 18

2.2.2. phương pháp hạch toán 40

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG , THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CT CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TNC 48

3.1. Đỏnh giỏ thực trạng kế toỏn nghiệp vụ mua hàng và thanh toỏn tiền hàng tại Cụng ty. 48

3.1.1 Ưu điểm: 48

3.1.2 Những hạn chế trong kế toỏn nghiệp vụ mua hàng và thanh toỏn tiền hàng: 49

3.2. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng 50

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY