Đề tài Hoàn thiện kế toán kết quả tài chính tại công ty may Đức Giang

Báo cáo kết quả kinh doanh- phần l : lãi ,lỗ được lập dựa trên nguồn số liệu sau: .Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ trước .Sổ kế toán trong kỳ của các tài khoản từ loại 5đến loạI 9* Cột 1 “chỉ tiêu” : Phản ánh các chỉ tiêu của bảng * Cột 2 “ mã số “ : Phản ánh mã số của các chỉ tiêu trong bảng *Cột 4 “kỳ trước” : Số liệu ghi vào cột này của báo cáo kỳ này được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 3”kỳ này”của báo cáo này kỳ trước theo từng chỉ tiêu tương ứng *Cột 5 “luỹ kế từ đầu năm” số liệu ở cột này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 5của báo cáo này kỳ trước cộng với số liệu cột 3 “kỳ này” trên báo cáo kết quả kinh doanh kỳ này theo từng chỉ tiêu tương ứng .* Cột 3 “kỳ này” :phản ánh trị số của các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu ở cột 3như sau: -Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01) : Số liệu lấy từ số luỹ kế phát sinh có của tài khoản 511và tài khoản 512 trên sổ cáI trong kỳ báo cáo -Các khoản giảm trừ doanh thu: Phản ánh các khoản phát sinh làm doanh thu bán hàng trong kỳ. Các khoản giảm trừ doanh thubao gồm : (mã số 03 = mã số 04 + mã số 05 + mã số 06 + mã số 07).Chiết khấu thương mại (mã số 04) : số liệu lấy từ số luý kế phát sinh CóTK521

Báo cáo kết quả kinh doanh- phần l : lãi ,lỗ được lập dựa trên nguồn số liệu sau:

.Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ trước

.Sổ kế toán trong kỳ của các tài khoản từ loại 5đến loạI 9

* Cột 1 “chỉ tiêu” : Phản ánh các chỉ tiêu của bảng

* Cột 2 “ mã số “ : Phản ánh mã số của các chỉ tiêu trong bảng

*Cột 4 “kỳ trước” : Số liệu ghi vào cột này của báo cáo kỳ này được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 3”kỳ này”của báo cáo này kỳ trước theo từng chỉ tiêu tương ứng

*Cột 5 “luỹ kế từ đầu năm” số liệu ở cột này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 5của báo cáo này kỳ trước cộng với số liệu cột 3 “kỳ này” trên báo cáo kết quả kinh doanh kỳ này theo từng chỉ tiêu tương ứng .

* Cột 3 “kỳ này” :phản ánh trị số của các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu ở cột 3như sau:

-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01) : Số liệu lấy từ số luỹ kế phát sinh có của tài khoản 511và tài khoản 512 trên sổ cáI trong kỳ báo cáo

-Các khoản giảm trừ doanh thu: Phản ánh các khoản phát sinh làm doanh thu bán hàng trong kỳ. Các khoản giảm trừ doanh thubao gồm : (mã số 03 = mã số 04 + mã số 05 + mã số 06 + mã số 07)

.Chiết khấu thương mại (mã số 04) : số liệu lấy từ số luý kế phát sinh CóTK521

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY