Đề tài Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 10

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 3

1.1 - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần May 10: 3

1.2 - Đặc điểm hoạt động SX-KD của Công ty CP May 10: 4

1.3 - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của Công ty CP May 10: 5

1.4 - Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần May 10: 6

1.5. Đặc điểm tổ chức Bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần May 10: 10

1.5.1 - Tổ chức bộ máy kế toán: 10

1.5.2 - Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận trong bộ máy kế toán Công ty: 12

1.5.3 - Mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán: 14

1.5.4 - Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần May 10: 14

1.5.5 - Các chỉ tiêu kinh tế tài chính khác: 16

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 17

2.1 - Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần May 10: 17

2.1.1 - Kế toán NVL trực tiếp: 19

2.1.1.1 - Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng: 20

2.1.1.2 - Kế toán chi phí NVL TT: 21

2.1.2 - Kế toán chi phí NCTT: 28

2.1.2.1 - Chứng từ và tài khoản sử dụng: 29

2.1.2.2 - Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp: 29

2.1.3 - Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty CP may 10: 36

2.1.3.1 - Chứng từ và tài khoản sử dụng: 37

2.1.3.2 - Kế toán CPSXC tại Công ty may 10: 37

2.2 Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần May 10. 51

2.2.1. Đánh giá sản phẩm làm dở. 51

2.2.2. Trình tự kế toán tính ZSP tại công ty cổ phần may 10. 53

Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 55

3.1. Đánh giá khái quát thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần May 10: 55

3.1.1 Những ưu điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 56

3.1.2 Những hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 59

3.2 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 10. 61

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY