Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cao su Hà Nội

Lời mở đầu 2

Chương 1: . khái quát chung về công ty cổ phần cao su hà nội 4

1.1.1. Lịch sử hình thành và chức năng của công ty 4

1.1.1.1 . Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 4

1.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 5

1.1.1.3. kết quả kinh doanh của công ty một số năm: 5

Tt 5

Tên chỉ tiêu 5

2005 5

1.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 6

1.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 6

1.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 8

1.1.2.3. Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 9

1.1.2.4. Xu hướng phát triển của công ty trong những năm tới. 12

1.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 12

1.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 12

1.1.3.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 13

Chương 2: thực trạng kế toán chi phí sản xuất và 18

tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cao su 18

hà nội 18

2.1 đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất của công ty. 18

2.1.1. đặc điểm chi phí sản xuất. 18

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty 18

2.3. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất chủ yếu. 19

2.3.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 20

2.3.2. Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 23

2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 34

2.4. Tính giá thành sản phẩm 55

2.4.1. Đối tượng tính giá thành 55

2.4.2 Phương pháp tính giá thành ở công ty 55

Phần III :đánh giá thực trạng và Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cao su hà nội 58

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hà Nội. 59

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cao su hà nội. 61

Kiến nghị 1: Kiến nghị về hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất: 62

Kiến nghị 2: Về việc trích trước chi phí sửa chữa Tài sản cố định 65

Kiến nghị 3: Hạch toán vật liệu, phế liệu do gia công thừa: 66

Kiến nghị 4: Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 66

Kiến nghị 5: Về việc ứng dụng máy vi tính trong công tác hạch toán: 67

Kết luận 72

Tài liệu tham khảo 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY