Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 2

I .Đặc điểm tình hình chung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2

2. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 3

2.1. Lĩnh vực kinh doanh: 3

2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ: 4

3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty: 4

4. Kết quả kinh doanh của Công ty trong một số năm gần đây: 7

II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 7

1.Tổ chức bộ máy kế toán: 7

2. Tài khoản sổ sách 9

3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 10

4. Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán ở Công ty 11

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 15

1. Một số vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm taị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà. 15

2. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà. 16

2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 16

2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 26

2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 32

2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 43

2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ 50

3 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà. 51

3.1 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 52

3.2. Tính giá thành sản phẩm. 52

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 57

I. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 57

1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tại Công ty 57

1.1. Về bộ máy quản lý 57

1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán 58

1.3. Về việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán 58

1.4. Về hình thức kế toán áp dụng và hệ thống sổ sách 59

1.5. Về vật tư 59

1.6. Về công tác hạch toán ban đầu 59

1.7. Về phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 59

2. Những hạn chế trong công tác kế toán tại Công ty 60

2.1. Về bộ máy kế toán 60

2.2. Về vật tư 60

2.3. Về quy trình luân chuyển chứng từ 61

2.4. Về chi phí nhân công trực tiếp 61

2.5. Về chứng từ sổ sách 62

II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp S.Đà 62

1.Về việc tổ chức luân chuyển chứng từ 62

2. Về công tác quản lý vật tư 63

3. Về công tác quản lý nhân công 65

4. Công tác quản lý máy thi công 66

5. Về hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp 67

6.Về đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 67

7. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán: 68

LỜI KẾT 69

Danh mục tài liệu tham khảo 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY