Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1(VPIC 1)

Mục lục: Trang 1

Lời mở đầu: Trang 4

Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam1: Trang 5

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của VPIC1: Trang 5

1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của VPIC1: Trang 6

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của VPIC 1: Trang 9

1.4. Tổ chức công tác kế toán tại VPIC1: Trang 9

Chương 2 : Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1: Trang 14

2.1. Kế toán chi phí: Trang 15

2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán: Trang 15

2.1.2. Kế toán chi phí bán hàng: Trang 24

2.1.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: Trang 30

2.1.4. Kế toán chi phí tài chính: Trang 36

2.2. Kế toán doanh thu( gồm 511, 512): Trang 41

2.2.1, Kế toán doanh thu bán hàng : Trang 41

2.2.2, Kế toán doanh thu tiêu thụ nội bộ : Trang 47

2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu : Trang 48

2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại VPIC1 : Trang 53

Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam1: Trang 58

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại VPIC1: Trang 58

3.1.1.Những ưu điểm: Trang 58

3.1.2. Những tồn tại : Trang 60

3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại VPIC1: Trang 61

3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán : Trang 61

3.2.2. Kiến nghị về tài khoản : Trang 64

3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán : Trang 64

3.2.4. Kiến nghị về báo cáo kế toán: Trang 64

3.2.5. Kiến nghị khác : Trang 64

Kết luận : Trang 65

Tài liệu tham khảo :

Danh mục bảng biểu sơ đồ :

Sơ đồ số 01: Tổ chức bộ máy hoạt động của VPIC1 : Trang 6

Sơ đồ số 02: Bộ máy kế toán tại VPIC1 : Trang 10

Sơ đồ số 03: Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hình thức CTGS : Trang 13

Sơ đồ số 04: Sơ đồ về trình tự hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng: .Trang 25

Sơ đồ số 05 : Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp : Trang 31

Biểu số 01 : Thẻ tính giá thành sản phẩm vành VA1 : Trang 17

Biểu số 02 : Phiếu nhập kho sản phẩm vành VA1 : Trang 18

Biểu số 03 : Phiếu xuất kho sản phẩm vành VA1 : Trang 19

Biểu số 04 : Thẻ kho về việc xuất bán sản phẩm vành VA1 : Trang 20

Biểu số 05 : Sổ chi tiết tài khoản 632 –đối với sản phẩm vành VA1: Trang 21

Biểu số 06: Chứng từ ghi sổ về giá vốn hàng bán trong T02/2008: Trang 22

Biểu số 07 : Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ : Trang 23

Biểu số 08 : Sổ cái TK 632- giá vốn hàng bán- SP vành VA1 : Trang 24

Biểu số 09 : Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương bộ phận bán hàng : Trang 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY