Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hoá phẩm

LỜI NÓI ĐẦU

Phần 1: Khái quát chung về công ty In và văn hóa phẩm

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triên

1.1.2. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Công ty In và văn hoá phẩm.

1.1.3. Nhiêm vu cua công ty

1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.1.5 Đặc điểm quy trình công nghệ.

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty In và Văn hoá phẩm 1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty.

1.2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng.

1.2.2.2 Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán.

1.2.2.3 Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán.

1.2.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán.

1.2.2.5 Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán.

PHẦN 2: HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY IN VÀ VĂN HOÁ PHẨM

2.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hóa phẩm.

2.1.1. Thị trường và các phương thức tiêu thụ thành phẩm

2.1.1.1. Thị trường tiêu thụ thành phẩm

2.1.1.2. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm

2.1.2. Giá cả và phương thức thanh toán

2.1.3. Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm

2.1.3.1. Hạch toán chi tiết doanh thu tiêu thu thành phẩm

2.1.3.2. Hạch toán tổng hợp doanh thu tiêu thụ thành phẩm

2.1.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.1.5. Hạch toán giá vốn hàng bán

2.1.6. Hạch toán chi phí bán hàng

2.1.6.1. Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng

2.1.6.2. Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng

2.1.7. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.4.7.1. Hạch toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp

2.1.7.2. Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp

2.1.8. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm

PHẦN 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY IN VÀ VĂN HOÁ PHẨM

3.1. Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty in và văn hoá phẩm.

3.1.1. ƯU ĐIỂM

3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán

3.1.1.2. Về chứng từ sổ sách

3.1.1.3. Về hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

3.1.2. MỘT SỐ HẠN CHẾ

3.1.2.1. Về chứng từ sổ sách

3.1.2.2. Về hệ thống tài khoản

3.1.2.3. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

3.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm

3.2.2. Giảm giá thành sản phẩm sản xuất ra

3.2.3. Hoàn thiện tổ chức tốt công tác bán hàng

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty in và văn hoá phẩm.

3.3.1. Đối với chứng từ, sổ sách

3.3.2. Về hệ thống tài khoản

3.3.3. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

3.3.3.1. Về hạch toán doanh thu và giá vốn

3.3.3.3. Về hạch toán các khoản phải thu khách hàng

3.3.3.2. Về hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY