Đề tài Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin

Lời nói đầu

Chương I

Tổng quan về Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin

1.2 Đặc điểm và cơ cấu quản lý tổ chức tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin 5

1.2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 5

1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh 5

1.2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .7

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 8

Chương II 11

Thực trạng hạch toán doanh thu bán hàng và xac đinhk kết quả kinh doanh tại TNHH Phát triển công nghệ thông tin 11

2.1 Tình hình tổ chức hạch toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin 11

2.1.1 Chế độ kế toán và một số phương pháp áp dụng tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin 11

2.1.2. Hạch toán ban đầu 14

2.1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng .14

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng .14

2.1.2.3. Phương pháp hạch toán và trình tự ghi sổ 15

2.1.3. Kế toán chi tiết hàng hóa .19

2.1.3.1. Nội dung phương pháp thẻ song song .19

2.1.3.2. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho hàng hóa tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin .23

2.1.3.2.1. Kế toán tổng hợp mua hàng .23

2.1.3.2.2. Kế toán tồng hợp xuất kho 26

2.2 Kế toán tiêu thụ hàng hóa

2.2.1 Tình hình tổ chức hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa ở Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin 27

2.2.1.1 Tổ chức kế toán tiêu thụ kế toán tiêu thụ hàng hóa ở Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin 27

2.2.1.2.Các phương thức thanh toán tiền hàng 29

2.2.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng 29

2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 36

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán .37

2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 38

2.2.4.1. Phương pháp tính .38

2.2.4.2. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.38

2.2.4.2.1. Hạch toán chi phí bán hàng 38

2.2.4.2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 40

2.2.4.3. Hạch toán thuế GTGT phải nộp .42

2.2.4.4. Hạch toán chi phí thuể TNDN 43

Chương III 45

Phương hướng và biện pháp hoàn thiện quá trình hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin 45

3.1 Đánh giá chung về công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin 45

3.2 Nhận xét cụ thể .46

3.2.1. Về kế toán bán hàng .46

3.2.2. Về tình hình theo dõi công nợ .47

3.2.3. Về nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh .47

3.3. Phương hướng và biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng ở Công ty TNHH Phát triển công nghệ thông tin 48

3.3.1. Ý kiến về bộ máy kế toán và phân công trong bộ máy kế toán 48

3.3.2. Ý kiến về hoàn thiện kế toán chi tiết hàng hóa 48

3.3.3. Ý kiến hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi .50

3.3.4. Ý kiến hoàn thiện về kế toán bán hàng 52

Kết luận 54

Mục lục .55

Phụ lục 56

Tài liệu tham khảo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY