Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Lilama 10

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

PHẦNI 3

1.1Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý .3

1.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty .3

1.1.2Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh .5

1.1.3Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản . .10

1.1.4Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 12

1.2Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty .16

1.2.1Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 16

1.2.2Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán .18

1.2.2.1Các chính sách kế toán chung 18

1.2.2.2Tổ chức vận dụng chứng từ và các tài khoải kế toán .18

1.2.2.3Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán . .20

1.2.2.4Tổ chức vân dụng hệ thống báo cáo tài chính .22

PHẦN II .22

2.1Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty 22

2,2Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .26

2.3Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp .34

2.4Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công .36

2.5 Hạch toán chi phí sản xuất chung .38

2.6 Hạch toán tổng hợp chi phí,kiểm kê và đánh giá sản phẩm dơ dang.42

2.7Đối tượng và hương pháp tính giá thành phẩm .43

PHẦNIII .47

3.1 Đánh giá khái quát tình hình hạch toánCPSXvà tính giá thành SP. 47

3.2Một só giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán CPSXvà tính giá thành 51

KẾT LUẬN .55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY