Đề tài Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tiờu thụ thành phẩm và xỏc định kết quả tiờu thụ tại Cụng ty TNHH Nhà nước một thành viờn Cơ Điện Trần Phỳ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC 3

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. Sự cần thiết của việc tổ chức kế toán quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất 3

1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 3

1.1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm 3

1.1.2.Khái niệm về kết quả tiêu thụ (doanh thu bán hàng) 5

1.2. Yêu cầu quản lý đối với hoạt động tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 6

1.3. Vai trò của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 7

1.4. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 8

II. Nội dung công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất 9

2.1.Các phương thức tiêu thụ và thủ tục, chứng từ 9

2.1.1. Các phương thức tiêu thụ 9

2.1.2. Thủ tục, chứng từ 10

2.2.Nguyên tắc kế toán 10

2.2.1. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 10

2.2.2. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn 11

2.3.Hạch toán doanh thu bán hàng 11

2.3.1. Hạch toán chi tiết doanh thu bán hàng 11

2.3.2. Hạch toán tổng hợp doanh thu bán hàng 11

2.4.Hạch toán chiết khấu thanh toán & các khoản giảm trừ doanh thu 16

2.5.Hạch toán giá vốn hàng bán 18

2.5.1. Các phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho để bán 18

2.5.3. Hạch toán tổng hợp giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK 21

2.6. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 21

2.6.1. Kế toán chi phí bán hàng (CPBH) 22

2.6.2.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CP QLDN) 23

III.Hệ thống chứng từ, số sách của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 26

3.1.Hệ thống chứng từ 26

3.2.3. Hình thức Nhật ký- Chứng từ 28

3.2.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ 28

CHƯƠNG II: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 30

MỘT THÀNH VIÊNCƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 30

I. Giới thiệu tổng hợp về Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Điện Trần Phú 30

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 30

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 34

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 35

II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Điện Trần Phú 38

2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán và phần hành kế toán tại Công ty 38

2.1.1.Hình thức bộ máy kế toán 38

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán 39

2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 40

2.2.1.Hình thức sổ kế toán 40

2.2.2. Hệ thống sổ kế toán sử dụng tại Công ty 43

III. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Cơ Điện Trần Phú 45

3.1.Hình thức bán hàng và phương thức thanh toán tiền hàng 45

3.1.1. Hình thức bán hàng mà Công ty sử dụng 45

3.2.Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 47

3.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 47

3.2.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 51

3.3. Kế toán phải thu khách hàng 53

3.3.1.Hạch toán chi tiết phải thu khách hàng 53

3.3.2.Hạch toán tổng hợp Phải thu khách hàng 53

3.5. Kế toán kết quả tiêu thụ thành phẩm 57

3.5.1.Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ 57

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 65

I. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Điện Trần Phú. 65

1.1.Ưu điểm 66

1.1.1.Về tổ chức bộ máy kế toán 66

1.1.2.Về chứng từ sổ sách 66

1.1.3. Về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 67

1.2. Một số vấn đề còn tồn tại 67

1.2.1.Về công tác kế toán nói chung 68

1.2.2.Về chứng từ sổ sách 68

1.2.3. Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 68

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Điện Trần Phú. 69

2.1. Sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện công tác kế toán 69

2.2. Các yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Cơ Điện Trần Phú 69

2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 70

KẾT LUẬN 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY