Đề tài Hoàn thiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng tại công ty cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I- Kế hoạch bán hàng và vai trò của nó đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 3

1.Tính tất yếu và bản chất của kế hoạch bán hàng ở doanh nghiệp thương mại 3

2. Các loại kế hoạch ở doanh nghiệp thương mại 6

3. Vai trò của kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại 10

II- Nội dung của công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp thương mại 14

1. Các căn cứ lập kế hoạch bán hàng 14

2.Tiến trình kế hoạch hoá hoạt động bán hàng 15

2.1 Nghiên cứu mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp 17

2.2 Phân tích môi trường kinh doanh và tiềm lực của doanh nghiệp 17

2.3 Dự báo mức bán sản phẩm của doanh nghiệp 18

2.4 Xác định mục tiêu và lập kế hoạch bán hàng 21

2.5 Xác định các kỹ thuật và hệ thống yểm trợ bán hàng 23

2.5.1Phương thức bán hàng 23

2.5.2Hình thức bán hàng 24

2.5.3Mục tiêu và các chính sách giá cả 26

2.5.4Quảng cáo và xúc tiến bán hàng 27

2.6 Phát triển và hoàn thiện lực lượng bán hàng 27

3.Các chỉ tiêu kế hoạch bán hàng và các phương pháp xây dựng kế hoạch bán hàng 29

3.1 Các chỉ tiêu kế hoạch bán hàng 29

3.2 Phương pháp xây dựng kế hoạch bán hàng 32

III- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch bán hàng 34

1.Tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng 34

2.Đánh giá kết quả thông qua các chỉ tiêu 34

2.1Nội dung đánh giá hoạt động bán hàng 34

2.2Các nguồn thông tin phục vụ đánh giá 35

2.3Phương pháp đánh giá 35

IV- Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng 37

1.Các nhân tố bên ngoài 37

2.Các nhân tố bên trong 38

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ BVTV HOÀ BÌNH 41

I. Một số đặc điểm về công ty CP Vật Tư BVTV Hoà Bình 41

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Vật Tư BVTV Hoà Bình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY