Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3

I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG. 3

1. Khái niệm tiền lương. 3

2. Các yêu cầu và chức năng của công tác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp. 4

2.1. Yêu cầu của tiền lương trong doanh nghiệp. 4

2.2. Chức năng của công tác tiền lương. 4

II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG. 5

1. Các nguyên tắc cơ bản của công tác tổ chức tiền lương. 5

2. Các điều kiện của công tác tổ chức tiền lương: 5

2.1. Tổ chức phục vụ nơi làm việc. 5

2.2. Điều kiện lao động. 5

2.3. Phân công và hiệp tác lao động. 5

2.4. Định mức lao động. 6

2.5. Bố trí sử dụng lao động. 6

2.6. Đánh giá thực hiện công việc. 6

3. Quỹ lương và các phương pháp xây dựng quỹ lương. 6

3.1. Quỹ lương. 6

3.2. Phân loại quỹ lương. 6

3.3.Các phơng pháp xây dựng quỹ lương. 7

3.4. Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương. 8

4. Các hình thức trả lương. 10

4.1. Trả lương theo thời gian. 10

4.1.1. hình thức trả lương theo thời gian đơn giản. 10

4.1. 2. Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: 11

4. 2. Trả lương theo sản phẩm. 11

4. 2. 2. Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể. 13

4. 2.3. Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp 15

4. 2. 6. Hình thức trả lương sản phẩm luỹ tiến. 17

5. Công tác tổ chức tiền lương cấp bậc. 18

5. 1. Thang lương 18

5. 2. Mức lương 18

5. 3. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 19

6. Định mức lao động 19

6. 1. Xác định định mức lao động cho đơn vị sản phẩm 19

6.2. Phương pháp định mức lao động tổng hợp theo định biên. 21

III- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 22

1.Môi trường của công ty. 22

1.1.Chính sách của công ty 22

1.2. Bầu không khí của công ty. 22

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 22

1.4.Khả năng chi trả của công ty 22

2. Thị trường lao động 22

2.1. Tiền lương trên thị trường. 22

2.2. Chi phí sinh hoạt. 23

2.3. Công đoàn 23

2.4.Nền kinh tế và pháp luật 23

3.Bản thân người lao động 23

3.1. Sự hoàn thành công tác 23

3.2. Thâm niên 23

3.3. Trình độ năng lực quản lý và khả năng sử dụng công nghệ trong công việc 23

4.Bản thân công việc 24

5. Chế độ chính sách của nhà nước về lao động tiền lương 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬT TƯ-VẬN TẢI-XI MĂNG 25

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬT TƯ-VẬN TẢI-XI MĂNG 25

1. Quá trình hình thành và phát triển 25

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng. 3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 25

4. Các đặc điểm có liên quan đến công tác tổ chức tiền lương. 25

4.1. Cơ cấu tổ chức. 25

4.2 Những mặt hàng kinh doanh chính : 25

4.3 Cơ cấu lao động 25

4.4 Xác định lao động biên: 25

III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI - XI MĂNG . 25

1. Công tác quỹ lương của Công ty vật tư - vận tải - xi măng . 25

1.1 Cách xác định quỹ lương. 25

1.2 Tình hình sử dụng quỹ lương. 25

1.3. Hệ số phụ cấp bình quân, cấp bậc bình quân của công ty. 25

2. Các hình thức và chế độ trả lương được áp dụng ở công ty. 25

2.1. Hình thức trả lương theo thời gian. 25

2.2. hình thức trả lương theo sản phẩm 25

3. Tiền thưởng 25

3.1. Quỹ khen thưởng, đối tượng xét thưởng. 25

3.2. Tiêu chuẩn xét thưởng – thơi hạn xét thưởng – mức tiền thưởng. 25

3.3. Tiền thưởng được tính 25

4.Điều kiện tổ chức tiền lương của công ty 25

4.1 Tổ chức phục vụ nơi làm việc. 25

4.2 Điều kiện lao động. 25

4.3 Phân công hiệp tác lao động. 25

4.4 Đánh giá thực hiện công việc. 25

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG. 25

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI - XI MĂNG . 25

I. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI - XI MĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 25

II. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI - XI MĂNG . 25

1. Hoàn thiện công tác kinh doanh. 25

2. Hoàn thiện công tác chia lương cho người lao động. 25

3. Hoàn thiện việc xây dựng hệ số chức danh công việc. 25

4- Hoàn thiện công tác khen thưởng. 25

5- Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương. 25

5.1 Tổ chức phục vụ nơi làm việc: 25

5.2 Bố trí sử dụng lao động. 25

5.3 Điều kiện lao động. 25

5.4 Phân công hiệp tác. 25

6 - Sắp xếp bố trí sử dụng lao động. 25

7- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. 25

8- Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý và công tác tuyển dụng. 25

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY