Đề tài Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10

MỞ ĐẦU 1

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 2

I. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẲNG 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 2

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 4

2.1. Nhiệm vụ 4

2.2. Các quyền hạn, chức năng cơ bản 4

3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. 5

4. Đánh giá những thành tựu, thuận lợi và khó khăn của Công ty. 7

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 8

1. Đặc điểm về nhiệm vụ sản xuất của Công ty 8

2. Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị Công ty. 9

3. Về nguồn nhân lực của Công ty. 11

4. Về tình hình tài chính của Công ty. 13

5. Đặc điểm quản lý và tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty. 15

Phần 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 19

I. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 19

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 25

1. Quy trình dự thầu 26

2. Phương pháp xác định giá dự thầu của Công ty 28

2.1 Yêu cầu đối với việc lập giá dự thầu 28

2.2 Cơ sở để lập giá dự thầu 29

2.3 Phương pháp xây dựng giá dự thầu 29

3. Công tác lập giá dự thầu trong tham dự đấu thầu của công ty qua một số hồ sơ điển hình 38

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP GIÁ DỰ THẦU TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 46

1. Những kết quả đã đạt được trong công tác lập giá dự thầu 46

2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác lập giá dự thầu 46

3. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác lập giá dự thầu tại công ty. 48

3.1 Nguyên nhân khách quan 48

3.2 Nguyên nhân chủ quan 48

Phần 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 10 50

I. GIẢI PHÁP TỪ PHÍA CÔNG TY. 50

1 Tổ chức phối hợp tốt giữa các bộ phận tham gia vào quá trình lập giá dự thầu. 50

1.1 Cơ sở đưa ra biện pháp. 50

1.2 Nội dung của biện pháp 51

1.3 Điều kiện thực hiện biện pháp 52

1.4 Hiệu quả của biện pháp 53

2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường phục vụ cho công tác lập giá dự thầu. 53

2.1 Cơ sở đưa ra biện pháp 53

2.2 Nội dung của biện pháp 54

2.3 Điều kiện thực hiện biện pháp 55

2.4 Hiệu quả của biện pháp 56

3. Hoàn thiện cơ cấu giá dự thầu 56

3.1 Cơ sở đưa ra biện pháp 56

3.2 Nội dung của biện pháp 56

3.3 Điều kiện thực hiện biện pháp 60

3.4 Hiệu quả của biện pháp 61

4. Giảm giá dự thầu 61

4.1 Cơ sở đưa ra biện pháp 61

4.2 Nội dung của biện pháp 61

4.3 Điều kiện thực hiện biện pháp 62

4.4. Hiệu quả của biện pháp 63

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY VÀ NHÀ NƯỚC 63

1. Kiến nghị với Tổng công ty 63

2. Kiến nghị đối với nhà nước. 64

KẾT LUẬN 65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY