Đề tài Hoàn thiện công tác tiền lương ở công ty sứ Thái Bình

PHẦN I . CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG,

TIỀN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP.

I. Tiền lương :

1) Khái niệm về tiền lương.

2) Bản chất của tiền lương .

3) Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động.

4) Ý nghĩa của tiền lương .

5) Chế độ cấp bậc của tiền lương:

a) Quan điểm đổi mới tiền lương.

b) Nguyên tắc .

c) Các yêu cầu , mục tiêu của chính sách tiền lương mới .

d) Chế độ tiền lương cụ thể trong các doanh nghiệp nhà nước .

- Chế độ tiền lương theo cấp bậc .

- Chế độ tiền lương cấp bậc bao gồm 3 yếu tố .

6) Các hình thức tiền lương :

a) Tiền lương thời gian.

b) Tiền lương sản phẩm.

7) Xác định quĩ lương Doanh Nghiệp.

a) Xác định quĩ lương theo kế hoạch.

b) Xác định quĩ tiền lương thực hiện.

II. Tiền thưởng và các chế độ khen thuởng.

1) Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tiền thưởng.

2) Nguồn thưởng và các hình thức thưởng.

* Các hình thức thưởng.

PHẦN II. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG,

THƯỞNG Ở CÔNG TY SỨ THÁI BÌNH.

I. Sơ lược quá trình phát triển của công ty.

II, Chức năng, nhiệm vụ, mặt hàng sản xuất.kinh doanh, công nghệ, kết cấu sản xuất.

III. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một vài năm gần đây.

IV. Phân tích công tác lao động – tiền lương.

1. số lượng lao động và chất lượng lao động.

2. Xây dựng mức lao động tổng hợp.

3. kế hoạch tổng quỹ tiền lương.

4. Hình thức trả lương – thưởng.

5. Phân tích công tác phân phối lương và thủ tục thanh toán tiền lương.

6. Hình thức trả lương của công ty.

PHẦN III. CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN VỀ

TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG Ở CÔNG TY.

1.Vi phạm kỷ luật lao động và an toàn.

2. Hoàn thành mức lao động.

3. Chất lượng sản phẩm.

4. Quan hệ với đồng nghiệp.

PHẦN IV: KẾT LUẬN CHUNG.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY