Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

MỤC LỤCLời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục các chữ viết tắt iiiDanh mục các bảng biểu ivDanh mục các sơ đồ v PHẦN MỞ ĐẦU 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 33. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 34. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 51.1. NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 51.1.1. Một số khái niệm cơ bản 51.1.2. Mục tiêu của quản trị nhân sự 71.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự 81.1.4. Chức năng của quản trị nhân sự 91.1.5. Tổ chức của bộ phận quản trị nhân sự 101.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH KINH DOANH XĂNG DẦU 111.2.1. Đặc điểm và vai trò của lao động ngành kinh doanh xăng dầu 111.2.2. Yêu cầu của lao động trong ngành kinh doanh xăng dầu 131.3. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 131.3.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự 131.3.2. Công tác tuyển dụng lao động 151.3.3. Công tác bố trí và sử dụng lao động 291.3.4. Đào tạo huấn luyện và phát triển lao động 351.3.5. Đánh giá quá trình thực hiện công việc và tiền lương 40CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 462.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 462.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế 462.1.2. Hệ thống tổ chức Công ty và mạng lưới kinh doanh 462.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 522.1.4. Đội ngũ lao động và cơ cấu nhân sự tại Công ty 532.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 532.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 552.3.1. Phương pháp phỏng vấn 552.3.2. Phương pháp quan sát 552.3.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 562.3.4. Phương pháp điều tra 562.3.5. Phương pháp thu thập số liệu 572.3.6. Phương pháp thống kê 582.3.7. Phương pháp xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu 58CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰTẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 593.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUI MÔ, CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 593.1.1. Cơ cấu nguồn nhân sự theo giới tính 603.1.2. Cơ cấu nhân sự theo tính chất lao động 603.1.3. Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi.633.1.4. Cơ cấu nhân sự theo số năm công tác.633. 1.5. Mức độ đảm bảo nguồn nhân sự .643.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MẶT CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 663.2.1. Đối với lao động quản lý 663.2.3. Đối với lao động trực tiếp bán hàng 693.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 733.3.1. Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân sự 733.3.2. Công tác tuyển dụng 763.3.3 Công tác bố trí, sử dụng lao động 823.3.4. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 873.3.5. Thực trạng công tác đánh giá quá trình thực hiện công việc và tiền lương 903.4. ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY 933.4.1. Đối với công tác tuyển dụng 933.4.2. Đối với việc sắp xếp bố trí sử dụng lao động 953.4.3. Đối với công tác điều hành 993.4.4. Đối với công tác đào tạo, phát triển nhân sự 1013.4.5. Đối với các chế độ lương 1033.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY 1033.5.1. Thành công 1043.5.2. Những tồn tại, hạn chế 1053.5.3. Nguyên nhân của các yếu kém, thách thức 108CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCQUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 1094.1. NHỮNG TIỀN ĐỀ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 1094.1.1. Định hướng phát triển chiến lược của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2010 1094.1.2. Dự báo thị trường xăng dầu giai đoạn 2008 đến 2010 1104.1.3. Dự báo những cơ hội và những thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn 2008 -2010 1114.1.4. Những định hướng chiến lược về chính sách con người của Tổng Công ty xăng dầu VN trong giai đoạn hội nhập 1134.1.5. Qui hoạch về mạng lưới xăng dầu Của Tỉnh Thừa Thiên Huế 1154.2. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2008-2010 1164.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2008 - 2010 1164.2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân sự tại Công ty 1184.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 1194.3.1. Các giải pháp về cơ cấu tổ chức 1194.3.2. Các giải pháp công tác hoạch định nhân sự 1214.3.3. Công tác tuyển dụng nhân sự 1234.3.4. Các giải pháp về sử dụng lao động 1254.3.5 . Các giải pháp về đào tạo, phát triển nhân sự 1314.3.6. Hoàn thiện công tác đánh giá quá trình lao động và trả lương 134KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1401. KẾT LUẬN 1402. KIẾN NGHỊ 142TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Danh mục các chữ viết tắt iii

Danh mục các bảng biểu iv

Danh mục các sơ đồ v

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5

1.1. NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5

1.1.2. Mục tiêu của quản trị nhân sự 7

1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự 8

1.1.4. Chức năng của quản trị nhân sự 9

1.1.5. Tổ chức của bộ phận quản trị nhân sự 10

1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH KINH DOANH XĂNG DẦU 11

1.2.1. Đặc điểm và vai trò của lao động ngành kinh doanh xăng dầu 11

1.2.2. Yêu cầu của lao động trong ngành kinh doanh xăng dầu 13

1.3. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 13

1.3.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự 13

1.3.2. Công tác tuyển dụng lao động 15

1.3.3. Công tác bố trí và sử dụng lao động 29

1.3.4. Đào tạo huấn luyện và phát triển lao động 35

1.3.5. Đánh giá quá trình thực hiện công việc và tiền lương 40

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 46

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế 46

2.1.2. Hệ thống tổ chức Công ty và mạng lưới kinh doanh 46

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 52

2.1.4. Đội ngũ lao động và cơ cấu nhân sự tại Công ty 53

2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 53

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55

2.3.1. Phương pháp phỏng vấn 55

2.3.2. Phương pháp quan sát 55

2.3.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 56

2.3.4. Phương pháp điều tra 56

2.3.5. Phương pháp thu thập số liệu 57

2.3.6. Phương pháp thống kê 58

2.3.7. Phương pháp xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu 58

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 59

3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUI MÔ, CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 59

3.1.1. Cơ cấu nguồn nhân sự theo giới tính 60

3.1.2. Cơ cấu nhân sự theo tính chất lao động 60

3.1.3. Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi.63

3.1.4. Cơ cấu nhân sự theo số năm công tác.63

3. 1.5. Mức độ đảm bảo nguồn nhân sự .64

3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MẶT CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 66

3.2.1. Đối với lao động quản lý 66

3.2.3. Đối với lao động trực tiếp bán hàng 69

3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 73

3.3.1. Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân sự 73

3.3.2. Công tác tuyển dụng 76

3.3.3 Công tác bố trí, sử dụng lao động 82

3.3.4. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 87

3.3.5. Thực trạng công tác đánh giá quá trình thực hiện công việc và tiền lương 90

3.4. ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY 93

3.4.1. Đối với công tác tuyển dụng 93

3.4.2. Đối với việc sắp xếp bố trí sử dụng lao động 95

3.4.3. Đối với công tác điều hành 99

3.4.4. Đối với công tác đào tạo, phát triển nhân sự 101

3.4.5. Đối với các chế độ lương 103

3.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY 103

3.5.1. Thành công 104

3.5.2. Những tồn tại, hạn chế 105

3.5.3. Nguyên nhân của các yếu kém, thách thức 108

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 109

4.1. NHỮNG TIỀN ĐỀ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 109

4.1.1. Định hướng phát triển chiến lược của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2010 109

4.1.2. Dự báo thị trường xăng dầu giai đoạn 2008 đến 2010 110

4.1.3. Dự báo những cơ hội và những thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn 2008 -2010 111

4.1.4. Những định hướng chiến lược về chính sách con người của Tổng Công ty xăng dầu VN trong giai đoạn hội nhập 113

4.1.5. Qui hoạch về mạng lưới xăng dầu Của Tỉnh Thừa Thiên Huế 115

4.2. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2008-2010 116

4.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2008 - 2010 116

4.2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân sự tại Công ty 118

4.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 119

4.3.1. Các giải pháp về cơ cấu tổ chức 119

4.3.2. Các giải pháp công tác hoạch định nhân sự 121

4.3.3. Công tác tuyển dụng nhân sự 123

4.3.4. Các giải pháp về sử dụng lao động 125

4.3.5 . Các giải pháp về đào tạo, phát triển nhân sự 131

4.3.6. Hoàn thiện công tác đánh giá quá trình lao động và trả lương 134

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 140

1. KẾT LUẬN 140

2. KIẾN NGHỊ 142

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY