Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay

Lời mở đầu 1

Chương I

Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý Thuế thu nhập cỏ nhõn 3

Vai trũ của thuế thu nhập cỏ nhõn 3

Khỏi niệm về thuế thu nhập cỏ nhõn 3

Đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân 4

vai trũ thuế thu nhập cỏ nhõn 5

Nội dung cụng tỏc quản lý thuế thu nhập cỏ nhõn 6

Khỏi niệm cụng tỏc quản lý thuế thu nhập cỏ nhõn 6

Nội dung cụng tỏc quản lý thuế thu nhập cỏ nhõn 7

Ban hành chớnh sỏch thuế thu nhập cỏ nhõn 8

Cụng tỏc tổ chức thực hiện chớnh sỏch thuế thu nhập cỏ nhõn 17

Thanh tra thuế thu nhập cỏ nhõn 19

Tổ chức bộ mỏy quản lý thuế thu nhập cỏ nhõn 20

Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thuế thu nhập cá nhân 21

Quan điểm của tầng lớp lónh đạo Nhà nước 21

Cơ sở vật chất của các ngành nghề 21

Trỡnh độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ lónh đạo cán bộ thuế 22

Phương thức thanh toán chủ yếu trong dân cư 22

Tớnh nghiờm minh của phỏp luật 22

Tỡnh hỡnh kinh tế và mức sống của người dân 22

í thức chấp hành phỏp luật của đối tượng nộp thuế 23

Chương II

Thực trạng cụng tỏc quản lý thuế thu nhập cỏ nhõn ở Việt Nam hiờn nay 24

Khỏi niờm về thuế thu nhập cỏ nhõn ở Việt Nam hiờn nay 24

Quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thuế thu nhập cá nhân 24

Sự hỡnh thành và phỏt triển của thuế thu nhập cỏ nhõn ở nước ta trong những năm qua 27

Thực trạng cụng tavs quản lý thuế thu nhập cỏ nhõn ở Việt Nam hiện nay 29

Ban hành chớnh sỏch thuế 29

Cụng tỏc tổ chức thực hiện chớnh thuế 38

Xử lý trường hợp vi pham kê khai và nộp thuế 41

Tổ chức bộ mỏy quản lý 41

Đánh giá thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay 43

Những thành tựu đạt được 43

Những hạn chế và nguyờn nhõn 48

Những hạn chế 48

Nguyờn nhõn 53

Chương III

Giải phỏp hoàn thiện cụng tỏc quản lý thuế thu nhập cỏ nhõn ở nước ta hiện nay 55

Định hướng và hoàn thiên công tác quản lý thuế thu nhập cỏ nhõn ở Việt Nam hiện nay 55

Giải phỏp hoàn thiện luật thuế thu nhập cỏ nhõn 57

Ban hành luật và hoàn thiện luật thuế thu nhập cỏ nhõn 57

Cụng tỏc tổ chức thực hiờn và chớnh sỏch thuế 58

Kết luận 69

Danh mục tham khảo 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY