Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý người có công huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Mở đầu 1

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về Người có công 4

1. Một số vấn đề về Người có công 4

1.1 Khái niệm và đặc điểm của Người có công 4

1.2 Vai trò của Người có công . 5

1.3 Phân loại Người có công 5

1.4 Nội dung cơ bản của một số pháp lệnh ưu đãi Người có công ở

Việt Nam hiện nay đang áp dụng 10

2. Công tác quản lý Người có công với cách mạng . 11

2.1 Nguyên tắc quản lý 12

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý . 12

3. Nội dung của công tác quản lý Người có công với cách mạng . 14

3.1 Tổ chức bộ máy quản lý . 14

3.2 Triển khai, thực hiện chính sách Người có công với cách mạng 15

3.3 Công tác quản lý Người có công với cách mạng 15

3.4 Tổ chức thực hiện chính sách người có công cách mạng . 16

Chương 2 : Thực trạng Người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá 18

1. Đặc điểm Kinh tế - Xã hội tác động đến công tác quản lý

Người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá . 18

1.1 Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Thiệu Hoá 18

1.2 Tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Thiệu Hoá 19

2. Thực trạng quản lý Người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá 19

2.1 Tổ chức bộ máy thực hiện chính sách Người có công áp dụng

trên địa bàn huyện Thiệu Hoá . . 19

2.2 Tình hình thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với CM 22

2.3 Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý đối tượng Người có công 22

3. Một số kết quả đạt được trong quản lý Người có công với CM . 23

3.1 Kết quả . 23

3.2 Phân tích, đánh giá một số chính sách Người có công chủ yếu,

những hạn chế, tồn tại 25

3.3 Nguyên nhân . 28

Chương 3 : Phương hướng và giải pháp đổi mới công tác quản lý

Người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá 30

1. Phương hướng tiếp tục đổi mới quản lý Người có công

trên địa bàn huyện Thiệu Hoá 30

1.1 Phương hướng chung về đổi mới quản lý Người có công . 30

1.2 Mục tiêu đổi mới quản lý Người có công với CM 32

2. Một số giải pháp tiếp tục đổi mới công tác quản lý Người có công

trên địa bàn huyện Thiệu Hoá 33

2.1 Đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý Người có công 33

2.2 Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền

Pháp luật ưu đãi Người có công với CM . 37

2.3 Đổi mới nội dung, qui trình xét duyệt Người có công với CM 38

2.4 Kết luận . 42

Tài liệu tham khảo . . 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY