Đề tài Hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá khả năng sinh lời tại Công ty cổ phần vận tải thủy số 4

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 3

1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính . 3

1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính. 3

1.1.2. Mục đích, vai trò của báo cáo tài chính . 3

1.1.2.1. Mục đích của báo cáo tài chính. 3

1.1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính. 4

1.1.3. Phân loại. 5

1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh . 7

1.2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh và kết cấu cấu báo cáo kết quả kinh doanh . 7

1.2.1.1. Khái niệm báo cáo kết quả kinh doanh. 7

1.2.1.2 Kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh . 7

1.3. Mục đích và ý nghĩa, chức năng của việc phân tích báo cáo kết quả kinhdoanh . 9

1.3.1. Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính . 9

1.3.2. Mục đích của phân tích báo cáo tài chính. 9

1.3.3. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính . 9

1.3.4. Chức năng của phân tích báo cáo tài chính. 10

1.3.5. Nội dung và phương pháp phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 13

1.3.5.1. Nội dung phân tích . 13

1.3.5.2. Phương pháp phân tích. 13

1.3.6. Phương pháp phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 15

1.3.6.1. Phương pháp đánh giá các kết quả kinh tế. 15

1.3.6.2. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quảkinh tế. 17

1.3.7.Các chỉ tiêu phân tích tài chính của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

. 20CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢITHỦY SỐ 4 . 25

2.1.Công ty Cổ phần Vận tải thủy số 4 . 25

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CPVT thủy số 4 . 27

2.1.2.Hình thức hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty CPVT thuỷ 4. 27

2.1.3. Những thuận lợi ,khó khăn,thành tích của công ty trong quá trình hoạtđộng:. 29

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần vận tải thủy số 4. 32

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Vận tải thủy số 4. 32

2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Vận tải thủy số 4. 32

2.1.5.2. Hình thức kế toán, các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại

công ty cổ phần vận tải hủy số 4. 33

2.2. Thực trạng công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ

phần vận tải thủy số 4. 34

2.2.1.Các bước phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4.. 34

2.2.2. Thực trạng công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ

phần vận tải thủy số 4. 35

CHưƠNG III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẰM ĐÁNH GIÁKHẢ NĂNG

SINH LỜI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY SỐ 4. 40

3.1. Nhận xét đánh giá chung về bộ máy kế toán tại công tác kế toán tại công ty

cổ phần vận tải thủy số 4. 40

3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất

kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải thủy số 4. . 40

3.3.Biện pháp hoàn thiện đối với công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt . 40

3.3.1. Phân tích các chỉ số sinh lời. 42

3.3.1.1. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về tỷ suất sinh lời . 44

3.3.1.2. Bảng phân tích các chỉ số sinh lời của các chi nhánh. 463.3.1.3. Phân tích để báo cáo kết quả kinh doanh nhằm đánh giá tỷ suất sinh lời

của công ty so với công ty cùng ngành . 50

3.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả doanh và khả năng sinh lời tại Công ty cổ

phần Vận tải thủy số 4. 52

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY