Đề tài Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1KÝ HIỆU VIẾT TẮT 3DANH MỤC CÁC BẢNG 4CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA 51.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Vũ Gia 51.1.1. Sự hình thành của công ty cổ phần Vũ Gia 51.1.2. Một số chỉ tiêu minh hoạ cho quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Vũ Gia 61.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Vũ Gia 71.2.1. Chức năng của công ty cổ phần Vũ Gia 71.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Vũ Gia 71.3. Đặc điểm tổ chức, bộ máy quản lý của công ty cổ phần Vũ Gia 91.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Vũ Gia 91.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại công ty cổ phần Vũ Gia 111.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Vũ Gia 121.4.1. Đặc điểm về sản phẩm của công ty cổ phần Vũ Gia 121.4.2. Đặc điểm về thị trường kinh doanh của công ty cổ phần Vũ Gia 141.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty cổ phần Vũ Gia 161.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Vũ Gia 161.5.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty cổ phần Vũ Gia 18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA 242.1. Quy chế quản lý tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia 242.1.1. Quản lý và sử dụng tài sản tại công ty 242.1.2. Quản lý doanh thu và chi phí kinh doanh 282.1.3. Lợi nhuận và trích lập các quỹ 292.2. Thực trạng lập Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia 302.3.1. Quy trình chung để lập Báo cáo tài chính 332.3.2. Bảng cân đối kế toán 332.3.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 342.3.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 352.3.5. Thuyết minh Báo cáo tài chính 352.3. Thực trạng công tác phân tích Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia 362.3.1. Thực trạng công tác phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 36CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA 533.1. Đánh giá hiệu lực quản lý tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia 533.2. Đánh giá thực trạng lập Báo cáo tài chính và phân tích Báo cáo tài chính 543.2.1. Đánh giá về lập Báo cáo tài chính tại công ty 543.2.2. Đánh giá về phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 573.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài chính và phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 613.4. Nội dung hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 633.4.1. Hoàn thiện lập Báo cáo tài chính tại công ty 633.4.2. Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 643.5. Điều kiện thực hiện 66KẾT LUẬN 68

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

KÝ HIỆU VIẾT TẮT 3

DANH MỤC CÁC BẢNG 4

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA 5

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Vũ Gia 5

1.1.1. Sự hình thành của công ty cổ phần Vũ Gia 5

1.1.2. Một số chỉ tiêu minh hoạ cho quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Vũ Gia 6

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Vũ Gia 7

1.2.1. Chức năng của công ty cổ phần Vũ Gia 7

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Vũ Gia 7

1.3. Đặc điểm tổ chức, bộ máy quản lý của công ty cổ phần Vũ Gia 9

1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Vũ Gia 9

1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại công ty cổ phần Vũ Gia 11

1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Vũ Gia 12

1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm của công ty cổ phần Vũ Gia 12

1.4.2. Đặc điểm về thị trường kinh doanh của công ty cổ phần Vũ Gia 14

1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty cổ phần Vũ Gia 16

1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Vũ Gia 16

1.5.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty cổ phần Vũ Gia 18

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA 24

2.1. Quy chế quản lý tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia 24

2.1.1. Quản lý và sử dụng tài sản tại công ty 24

2.1.2. Quản lý doanh thu và chi phí kinh doanh 28

2.1.3. Lợi nhuận và trích lập các quỹ 29

2.2. Thực trạng lập Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia 30

2.3.1. Quy trình chung để lập Báo cáo tài chính 33

2.3.2. Bảng cân đối kế toán 33

2.3.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 34

2.3.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 35

2.3.5. Thuyết minh Báo cáo tài chính 35

2.3. Thực trạng công tác phân tích Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia 36

2.3.1. Thực trạng công tác phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 36

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA 53

3.1. Đánh giá hiệu lực quản lý tài chính tại công ty cổ phần Vũ Gia 53

3.2. Đánh giá thực trạng lập Báo cáo tài chính và phân tích Báo cáo tài chính 54

3.2.1. Đánh giá về lập Báo cáo tài chính tại công ty 54

3.2.2. Đánh giá về phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 57

3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài chính và phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 61

3.4. Nội dung hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 63

3.4.1. Hoàn thiện lập Báo cáo tài chính tại công ty 63

3.4.2. Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại công ty 64

3.5. Điều kiện thực hiện 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY