Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3I. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 31. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 32. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 3II. Ý nghĩa và sự cần thiết của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 41. ý nghĩa của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 42. Sự cần thiết của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 5III. Công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 6A. Các phương thức bán hàng và đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 61. Các phương thức bán hàng 61.1. Phương thức bán buôn 61.2. Phương thức bán lẻ 72. Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 92.1. Phương pháp tính trị giá vốn của hàng tiêu thụ 92.2. Cách xác định doanh thu 13B. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 141. Hạch toán ban đầu và luân chuyển chứng từ kế toán 142. Vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ vào hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 142.1. Tài khoản sử dụng 142.2. Thủ tục chứng từ kế toán của hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 173. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 183.1. Hạch toán chi tiết hàng hoá 183.2. Hạch toán tổng hợp 214. Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán 294.1. Hạch toán chiết khấu bán hàng 294.2. Hạch toán hàng bán bị trả lại 294.3. Hạch toán giảm giá hàng bán 30C. Hạch toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh 311. Hạch toán chi phí bán hàng 322. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 323. Hạch toán kết quả tiêu thụ 33D. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 361. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 362. Hình thức chứng từ ghi sổ 373. Hình thức Nhật ký chung 384. Hình thức Nhật ký chứng từ 39PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 40I. Nhận xét chung về công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp thương mại 40II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại 411. Sự cần thiết phải hoàn thiện 412. Một số kiến nghị 422.1. Hoàn thiện hạch toán chi tiết hàng hoá 422.2. Bổ sung thêm tài khoản 432.3. Hoàn thiện về quản lý công nợ 44III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại 451. Mở rộng các phương thức tiêu thụ 452. Mở rộng thị trường tiêu thụ 463. Các biện pháp tăng kết quả kinh doanh 46KẾT LUẬN 48TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ

TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và nhiệm vụ

của kế toán tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 3

1. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 3

2. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 3

II. Ý nghĩa và sự cần thiết của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 4

1. ý nghĩa của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá 4

2. Sự cần thiết của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá 5

III. Công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 6

A. Các phương thức bán hàng và đặc điểm hạch toán nghiệp

vụ tiêu thụ hàng hoá 6

1. Các phương thức bán hàng 6

1.1. Phương thức bán buôn 6

1.2. Phương thức bán lẻ 7

2. Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 9

2.1. Phương pháp tính trị giá vốn của hàng tiêu thụ 9

2.2. Cách xác định doanh thu 13

B. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá

trong các doanh nghiệp thương mại 14

1. Hạch toán ban đầu và luân chuyển chứng từ kế toán 14

2. Vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ vào hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 14

2.1. Tài khoản sử dụng 14

2.2. Thủ tục chứng từ kế toán của hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá 17

3. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 18

3.1. Hạch toán chi tiết hàng hoá 18

3.2. Hạch toán tổng hợp 21

4. Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu bán hàng, hàng bán

bị trả lại và giảm giá hàng bán 29

4.1. Hạch toán chiết khấu bán hàng 29

4.2. Hạch toán hàng bán bị trả lại 29

4.3. Hạch toán giảm giá hàng bán 30

C. Hạch toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh 31

1. Hạch toán chi phí bán hàng 32

2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 32

3. Hạch toán kết quả tiêu thụ 33

D. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tổng hợp

quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 36

1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 36

2. Hình thức chứng từ ghi sổ 37

3. Hình thức Nhật ký chung 38

4. Hình thức Nhật ký chứng từ 39

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 40

I. Nhận xét chung về công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá

ở các doanh nghiệp thương mại 40

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh

ở các doanh nghiệp thương mại 41

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 41

2. Một số kiến nghị 42

2.1. Hoàn thiện hạch toán chi tiết hàng hoá 42

2.2. Bổ sung thêm tài khoản 43

2.3. Hoàn thiện về quản lý công nợ 44

III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

ở các doanh nghiệp thương mại 45

1. Mở rộng các phương thức tiêu thụ 45

2. Mở rộng thị trường tiêu thụ 46

3. Các biện pháp tăng kết quả kinh doanh 46

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY