Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh ở Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán ở PVC

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của PVC.

1.3.2. Hình thức Kế toán và đặc điểm các phần hành kế toán tại PVC.

1.3.2.1. Phần mềm Kế toán áp dụng.

1.3.2.2. Hình thức Kế toán.

1.3.2.3. Hệ thống báo cáo kế toán.

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

2.1. Đặc điểm lao động trong PVC

2.2. Các hình thức trả lương ở PVC

2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian.

2.2.2. Tiền lương theo sản phẩm.

2.2.3. Tiền lương khoán

2.2.4. Các khoản trích theo lương

2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

2.3.1. Các chứng từ sử dụng

2.3.2. Trình tự hạch toán

2.4. Thực trạng kế toán tiền lương ở PVC.

2.4.1. Quỹ tiền lương trong PVC.

2.4.2.Phương pháp trả lương

2.4.2.1. Tính lương cho bộ phận gián tiếp

2.4.2.2. Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất

2.4.2.3. Chi trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty

2.4.2.4 Hạch toán chi tiết tiền lương

2.4.4.Các khoản trích theo lương

2.4.4.1. Chế độ tài chính

2.4.4.2. Thực trạng kế toán các khoản trích theo lương

2.4.4.2.1.Hạch toán và thanh toán trợ cấp Bảo hiểm xã hội :

2.4.4.2.2. Hạch toán chi tiết và tổng hợp các khoản trích theo lương

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

3.1. Đánh giá tổng quát công tác kế toán tại PVC.

3.1.1. Ưu điểm.

3.1.2. Một số tồn tại và hạn chế.

3.2. Phương hướng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY