Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT GSC 4

1.1.Khái quát chung về Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC 4

1.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC: 4

1.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC 6

1.1.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 6

1.1.2.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các phòng ban như sau: 6

1.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 10

1.1.3.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 10

1.1.3.2 Đánh giá sơ bộ kết cấu chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh. 12

1.1.4 Lĩnh vực hoạt động và quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC . 12

1.1.4.1 Lĩnh vực hoạt động: 12

1.1.4.2 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC 13

1.1.4.3 Các báo cáo tài chính của công ty Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC 14

1.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán mà Công ty đang áp dụng. 15

1.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 15

1.1.5.2. Chế độ kế toán Công ty đang áp dụng: 18

1.1.7. Đặc điểm về nguồn nhân lực của Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC. 24

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT GSC 24

2.1. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC. 25

2.1.1. Tình hình chung về quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC. 25

2.1.2. Tính lương và các khoản phải trả cho người lao động trong Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC 26

2.1.2.1. Tính tiền lương phải trả cho lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, lao động trực tiếp lắp đặt thiết bị: 27

2.1.2.2. Tính lương cho lao động gián tiếp. 33

2.1.3. Tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. 34

2.1.4. Lập nhật ký chung và sổ cái TK 334, 338 42

CHƯƠNG III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT GSC 47

3.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ Thuật GSC 47

3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ Thuật GSC 48

3.2.1. Những điểm mạnh của Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ Thuật GSC trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 48

3.2.2. Những hạn chế trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ Thuật GSC 49

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC 50

3.3.1. Hoàn thiện công tác xây dựng định mức lao động. 50

3.3.2. Tạo nguồn tiền lương trong doanh nghiệp. 50

3.3.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 51

3.3.3.1. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ. 51

3.3.3.2. Tổ chức sắp xếp lao động. 51

3.3.4.2. Điều chỉnh cách tính điểm đối với cán bộ quản lý 52

3.4 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật GSC 52

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY