Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Kim Khí Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HÀ NỘI 3

1.Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Kim Khí Hà Nội. 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 3

1.2.1 Chức năng nhiệm vụ sản xuất 3

1.2.2. Đặc điểm sản phẩm và quy trình sản xuất của công ty 4

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 6

1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty một số năm gần đây: 9

1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 10

1.5.1.Tổ chức Bộ máy kế toán 10

1.5.2. Tổ chức Hệ thống chứng từ 12

1.5.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 13

1.5.4 Tổ chức vận dụng sổ kế toán 14

1.5.5 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 15

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty 16

2.1 Đặc điểm NVL tại công ty 16

2.2. Phân loại NVL ở công ty 16

2.3. Đánh giá NVL ở công ty 17

2.3.1 Giá nhập 17

2.3.2 Giá xuất 18

2.4 Kế toán chi tiết NVL tại công ty 19

2.4.1 Thủ tục nhập xuất NVL 19

2.4.2 Kế toán chi tiết NVL 21

2.5 Kế toán tổng hợp NVL ở Công ty TNHH Kim Khí Hà Nội 21

2.5.1 Chứng từ sử dụng 21

2.5.2 Nghiệp vụ nhập kho NVL 22

2.5.3 Nghiệp vụ xuất kho NVL 26

phÇn thø HAI: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ mét sè biÖn ph¸p ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty TNHH Kim KhÝ hµ Néi 42

3.1. ¦u ®iÓm 42

3.2. Nh­îc ®iÓm vµ mét sè biÖn ph¸p ®Ò xuÊt 43

3.2.1. VÒ viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu 43

3.2.2. VÒ qu¸ tr×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu 46

3.2.3 Ý kiến về việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 47

3.2.4 VÒ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp 47

KÕt luËn 51

Tµi liÖu tham kh¶o 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY