Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONGDOANH NGHIỆP.4

1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh trong doanh nghiệp. .4

1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

trong doanh nghiệp.4

1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.5

1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

trong doanh nghiệp.6

1.1.4. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quảkinh doanh. .7

1.1.4.1.Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu. .7

1.1.4.2. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chi phí .9

1.1.4.3. Xác định kết quả kinh doanh.9

1.1.5.Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp. .10

1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trongdoanh nghiệp. .12

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu.12

1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. .12

1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.17

1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .23

1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng.23

1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.25

1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính.28

1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.28

1.2.4.2. Kế toán chi phí tài chính.29

1.2.4.3.Phương pháp hạch toán .30

1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.31Trường ĐHDL Hải Phòng

Sinh viên: Dương Thị Quỳnh Hoan Lớp: QT 1101K

1.2.5.1. Kế toán thu nhập khác .31

1.2.5.2. Kế toán chi phí khác .32

1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .34

1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

kinh doanh trong doanh nghiệp.36

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH

VIÊN VIPCO HẢI PHÕNG .38

2.1.Khái quát chung về Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng.38

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên VIPCO HảiPhòng. .38

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viênVIPCO Hải Phòng.39

2.1.3Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH một thành viên VIPCO HảiPhòng .41

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng.43

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán .43

2.1.4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ tài khoản kế toán tại Công ty TNHH một

thành viên VIPCO Hải Phòng. .44

2.1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng. .44

2.1.4.4. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH một

thành viên VIPCO Hải Phòng. .45

2.1.4.5. Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính.47

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng.47

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. .47

2.2.1.1. Đặc điểm sản phẩm hàng hóa. .47

2.2.1.2. Các phương thức bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng.

.48Trường ĐHDL Hải Phòng

Sinh viên: Dương Thị Quỳnh Hoan Lớp: QT 1101K

2.2.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH một thành

viên VIPCO Hải Phòng. .49

2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH một

thành viên VIPCO Hải Phòng. .79

2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng.79

2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.81

2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính .94

2.2.5. Kế toán thu nhập khác, chi phí khác.106

2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO HảiPhòng. .106

CHưƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH

DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

VIPCO HẢI PHÕNG.114

3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng. .114

3.1.1. Ưu điểm.114

3.1.2.Nhược điểm.116

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng. 120

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh .120

3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết

quả kinh doanh. .121

3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng..122

KẾT LUẬN .133

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY