Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng - Công ty Khảo sát và xây dựng – Bộ Xây dựng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4

I- CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 4

1.1.Bản chất cuả chi phí sản xuất. 4

1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4

1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí. 4

1.2.2.Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 4

II- GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ CÁC LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5

2.1 Bản chất của giá thành sản phẩm. 5

2.2 Phân loại giá thành.sản phẩm 5

III- ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP TỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SÁN PHẨM

IV- KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 7

4.1.Đối tượng và phưong pháp hạch toán chi phí sản xuất 7

4.2.Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 8

4.3.Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 9

4.4.Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 12

V- TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 12

5.1.Đối tượng và phuong pháp tính giá thành sản phẩm 13

5.2.Kỳ hạn tính giá thành sản phẩm 13

VI- HỆ THỐNG SỔ SÁCH VẬN DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 13

6.1.Đối vối doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật chung 13

6.2.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cái

6.3.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

6.4.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ

PHẦN II- THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 15

I-.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 15

1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 15

1.2.Tổ chức bộ máy quản lý

1.3.Tổ chức bộ máy kế toán

1.4.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại xí nghiệp 16

1.5.Tổ chức sản xuất- kinh doanh và tình hình tài chính của xí nghiệp trong giai đoạn 2004-2006 21

II- KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 30

2.1.Một số vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 30

2.2.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30

2.3.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 31

2.4.Kế toán chi phí máy thi công 32

2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung .41

2.5.1- Chi phí nhân viên phân xưởng: 48

25.2.Chi phí nguyên vật liệu: 50

2.5.3.Chi phí công cụ dụng cụ: 51

2.5.4.Chi phí khấu hao TSCĐ: 52

2.5.5.Chi phí dịch vụ mua ngoài: 53

2.5.6.Chi phí bằng tiền khác: 54

2.5.7.Tổng hợp chi phí sản xuất chung: 54

2.6.Tập hợp chi phí và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

III-TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 63

3.1.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng 63

3.2.Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 65

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 67

I-.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 67

1.1.Ưu điểm: 68

1.2. Nhược điểm: 70

II- SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP

III-.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 71

3.1 Về chi phí nguyên vật liệu. 71

3.2. Về chi phí nhân công trực tiếp. 72

3.3.Về chi phí máy thi công: 73

3.4.Về chi phí sản xuất chung. 74

3.5.Về chi phí thiệt hại trong sản xuất: 74

3.6. Về hình thức sổ sách kế toán. 75

IV- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

4.1 Về phía nhà nước và công ty

4.2 Về phía xí nghiệp

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY