Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội

Danh mục các chữ viết tắt 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

Chương 1: Tổng quan về Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 3

1. Tổng quan về Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 3

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 7

1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 13

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 13

1.5. Các phần hành kế toán áp dụng tại Công ty 17

Chương 2: Thực trạng về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 27

1. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty 27

1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 27

1.2. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất 27

1.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27

1.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 36

1.2.3 Chi phí sử dụng máy thi công 44

1.2.4. Chi phí sản xuất chung 51

1.3. Tập hợp chi phí sản xuất : 56

2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 60

2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp : 60

2.2. Kỳ tính giá thành 60

2.3. Phương pháp tính giá thành 60

Chương 3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 62

3. Đánh giá khái quát về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 62

3.1. Đánh giá khái quát về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 62

3.2. Phương hướng hoàn thiên công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 67

3.3. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm xây lắp , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 69

3.3.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất của Công ty: 69

3.3.2.Biện pháp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh : 70

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY