Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trường Thành

Lời mở đầu.1

Phần I: Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty TNHH Trư¬ờng Thành.1

1.Quá trình hình thành và phát triển.3

2.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật.4

3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.6

4.Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán.11

4.1 Đặc điểm của bộ máy kế toán.12

4.1.1 Kế toán tại các đội xây dựng công trình.13

4.1.2 Kế toán tại công ty.13

4.1.2.1 Kế toán tr-ưởng.14

4.1.2.2 Kế toán tổng hợp.14

4.1.2.3 Kế toán thanh toán và ngân hàng.14

4.1.2.4 Kế toán tiền l-ương.15

4.1.2.5 Kế toán TSCĐ và công nợ.15

4.1.2.6 Thủ quỹ.15

4.1.2.7 Kế tóan nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.15

4.2. Đặc điểm sổ sách kế toán.15

4.2.1 Sổ chi tiết.16

4.2.2 Sổ tổng hợp.16

4.2.2.1 Chứng từ ghi sổ.17

4.2.2.2 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.17

4.2.2.3 Sổ cái.17

4.2.2.4 Bảng cân đối số phát sinh.17

Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tr¬ường Thành.18

1.Đối t¬ượng và ph¬ương pháp phân loại chi phí sản xuất tại công ty.19

1.1. Đặc điểm của chi phí sản xuất tại công ty TNHH Tr¬ường Thành

1.2.Đối tư¬ợng tập hợp chi phí sản xuất.20

1.3. Phân loại chi phí sản xuất tại công ty TNHH Tr¬ường Thành.21

2.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.21

2.1.Nội dung.21

2.2.Tài khoản sử dụng.21

2.3.Chứng từ sổ sách.22

2.3.1.Khi các đội tạm ứng tiền của công ty.22

2.3.2.Khi không tạm ứng tiền tr¬ớc cho các đội.24

3.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.26

3.1.Nội dung.26

3.2.Tài khoản sử dụng.28

3.3.Chứng từ sổ sách.28

3.3.1 Lao động trong biên chế.29

3.3.2 Lao động thuê ngoài.30

4.Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.33

4.1.Nội dung.33

4.2.Tài khoản sử dụng.34

4.3.Chứng từ sổ sách.34

4.3.1Tr¬ường hợp các đội tạm ứng tiền tr-ước.34

4.3.1.1 Máy thi công của đội.34

4.3.1.2 Máy thi công thuê ngoài.36

4.3.2Tr¬ường hợp không tạm ứng tiền tr-ước.38

5. Hạch toán chi phí sản xuất chung.40

5.1.Nội dung.40

5.2.Tài khoản sử dụng.40

5.3.Chứng từ sổ sách.41

5.3.1Tr¬ường hợp các đội tạm ứng tiền trư-ớc.41

5.3.2Trư¬ờng hợp không tạm ứng tiền tr-ước.44

6. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất.47

7. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại công ty.49

7.1.Đánh giá sản phẩm dở dang.49

7.2.Tính giá thành sản phẩm.50

Phần III: Đánh giá thực trạng và ph¬ương h¬ướng hoàn thiện công tác

hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH

Trư¬ờng Thành.52

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Trư¬ờng Thành.52

2. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.53

2.1.Những thành quả đạt đ-ược.54

2.1.1 Về tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán.54

2.1.2 Về tổ chức công tác kế toán.54

2.1.3 Về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.55

2.1.3.1 Về hạch toán chi phí NVL trực tiếp.55

2.1.3.2 Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.56

2.1.3.3 Về hạch toán chi phí máy thi công.56

2.1.3.4 Về hạch toán chi phí sản xuất chung.56

2.1.3.5 Công tác đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm

.57

2.2. Những vấn đề còn tồn tại.57

2.2.1 Về công tác kế toán.58

2.2.2 Về công tác sản xuất.59

2.2.3 Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

3.Phư¬ơng hư¬ớng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tr¬ường Thành.62

4.Các giải pháp hoàn thiện.63

4.1. Về công tác sản xuất.64

4.2.Về công tác kế toán.64

4.3.Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.65

4.3.1 Hoàn thiện chi phí nguyên vật liệu.66

4.3.2 Hoàn thiện chi phí nhân công trực tiếp.66

4.3.3 Hoàn thiện chi phí máy thi công.66

4.3.4 Hoàn thiện chi phí sản xuất chung.66

4.3.5 Hoàn thiện công tác thiệt hại chi phí sản xuất trong xây lắp.68

4.3.6 Tăng cư¬ờng công tác quản lý chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.68

Kết luận.73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY