Đề tài Hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ¬ TRỰC TIẾP CỦA N¬ƯỚC NGOÀI VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÓ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

4

1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 4

1.1.1 Doanh nghiệp có vốn đầu tư¬ trực tiếp của n¬ước ngoài 5

1.1.2 Các hình thức đầu tư FDI cơ bản tại Việt Nam 6

1.1.3 Phân biệt doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp khác 12

1.2 VAI TRÒ VÀ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 13

1.2.1 Doanh nghiệp FDI đã bổ sung nguồn vốn quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế. 14

1.2.2 Các dự án FDI ngoài góp phần tăng thu ngân sách, góp phần cải thiện cán cân thanh toán và cán cân vãng lai của quốc gia. 16

1.2.3 Các dự án FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam theo hư¬ớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 17

1.2.4 Các dự án FDI đóng góp quan trọng trong việc nâng cao trình độ kỹ thuật và công nghệ của Việt Nam. 18

1.2.5 FDI góp phần thúc đẩy sự tăng trư¬ởng kinh tế thị tr¬ường ở Việt Nam đư¬a nền kinh tế Việt Nam hội nhập nhanh với nền kinh tế thế giới. 19

1.2.6 FDI góp phần giải quyết công ăn việc làm đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao mức sống cho ng¬ười lao động. 20

1.3 HOẠT ĐỘNG FDI VỚI TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ 21

1.3.1 Sự tác động của quá trình hội nhập kinh tế đối với hoạt động đầu tư¬ n¬ước ngoài tại Việt Nam 21

1.3.2 Một số luận cứ khoa học xây dựng chính sách thuế trong tiến trình hội nhập 24

1.4 TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐỐI VỚI DOANG NGHIỆP FDI 31

1.4.1 Chính sách thuế và đầu t¬ư 31

1.4.2 Tác động của thuế đối với doanh nghiệp FDI 33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 35

2.1 CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ THUẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC ƯU ĐÃI THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG FDI TẠI VIỆT NAM 35

2.2 CƠ CHẾ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP FDI ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 36

2.2.1 Công tác xây dựng luật pháp, chính sách 36

2.2.2 Chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 38

2.2.3 Các sắc thuế nội địa 45

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG FDI TẠI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2010 68

3.1 MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2001-2010 VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH ĐỘNG VIÊN THÔNG QUA THUẾ 68

3.2 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 70

3.2.1 Hoàn thiện chính sách thuế cần phải đi theo đúng đ¬ường lối của Đảng và Nhà nư¬ớc. 70

3.2.2 Hoàn thiện chính sách thuế cần phải đảm bảo nguồn thu Ngân sách nhà n¬ước không bị biến động lớn. 70

3.2.3 Việc hoàn thiện chính sách thuế cần đảm bảo sự bảo hộ đúng đắn hợp lý nền sản xuất trong n¬ước, trong đó có các doanh nghiệp FDI đầu tư¬ vào Việt Nam. 71

3.2.4 Hoàn thiện chính thuế cần phải đảm bảo sự phù hợp với thông lệ quốc tế tạo môi trư¬ờng bình đẳng, tăng khả năng tích lũy vốn cho doanh nghiệp nhằm phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo tính tổng thể, ổn định và lâu dài. 73

3.3 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG THUẾ HIỆN HÀNH Ở NƯỚC TA 74

3.3.1 Còn tồn tại sự không công bằng trong từng sắc thuế 75

3.3.2 Mức độ ảnh h¬ưởng của hệ thống thuế còn thấp 77

3.3.3 Hệ thống chính sách thuế còn nhiều điểm ch¬ưa phù hợp với thông lệ quốc tế và chư¬a đảm bảo tính t¬ương thích với hệ thống thuế các n¬ước trong khu vực 79

3.3.4 Hệ thống thuế n¬ước ta còn quá phức tạp, chư¬a thể hiện sự đơn giản, rõ ràng và minh bạch theo các nguyên tắc hội nhập quốc tế 80

3.3.5 Nhiều văn bản pháp quy ch¬ưa đư¬ợc đồng bộ 82

3.3.6 Hình thức ¬ưu đãi đầu t¬ư thông qua chính sách thuế không hiệu quả 83

3.3.7 Luật thuế xuất nhập khẩu đã bộc lộ nhiều điểm không phù hợp 85

3.3.8 Những hạn chế khác 86

3.4 HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG FDI TẠI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2010 87

3.4.1 Hoàn thiện chính sách ¬ưu đãi đầu t¬ư thông qua thuế 88

3.4.2 Hoàn thiện thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 89

3.4.3 Hoàn thiện các sắc thuế nội địa 100

KẾT LUẬN 114

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY