Đề tài Hoàn thiện chiến lược sản phẩm khoá của Công ty Cổ Phần Khoá Minh Khai

LỜI MỞ ĐẦU. 1

Chương I. 3

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI 3

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3

II. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI. 5

1. Sản phẩm và thị trường của công ty. 5

1.1. Sản phẩm. 5

1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu. 6

1.3. Thị trường. 7

2. Đặc điểm cơ sở vật chất - kỹ thuật chủ yếu của công ty. 8

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 10

4. Đặc điểm về lao động. 14

5. Quy trình công nghệ sản xuất. 16

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH. 18

1. Tình hình sản xuất kinh doanh 18

2. Cách thức phân phối lợi nhuận. 21

Chương II. 22

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM KHOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI. 22

I. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH SẢN PHẨM KHOÁ CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI. 22

1. Vị trí chiến lược sản phẩm tại Công ty Khoá Minh Khai. 22

2. Quan điểm xây dựng chiến lược sản phẩm Khoá của Công ty. 23

2.1. Phát huy thế mạnh của Công ty. 23

2.2. Chủ động tìm kiếm cơ hội và dự báo trước nhu cầu tương lai. 24

2.3. Tranh thủ các nguồn lực của Công ty. 25

2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 25

2.5. Thực hiện triệt để và chia thành từng giai đoạn của Chiến lược. 26

2.6. Thực hiện chiến lược cạnh tranh lành mạnh. 26

3. Phân tích quy trình xây dựng chiến lược cạnh tranh sản phẩm khoá của công ty Cổ phần Khoá Minh Khai. 26

4. Phân tích môi trường bên trong của Công ty Khoá Minh Khai. 27

4.1. Các hoạt động Marketing về sản phẩm của Công ty. 27

4.2. Hoạt động thiết kế sản phẩm. 29

4.3. Chất lượng và giá bán sản phẩm. 29

4.4. Thị phần của doanh nghiệp. 31

5. Phân tích môi trường kinh doanh ngành. 32

5.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp. 32

5.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 34

5.3. Sự đe doạ từ sản phẩm thay thế. 34

II. ĐÁNH GIÁ SỨC CẠNH TRANH CỦA SP KHOÁ MINH KHAI 36

1. Đánh giá chung về sức cạnh tranh của Khóa Minh Khai. 36

2. Đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu 37

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI. 42

1. Những kết quả đạt được. 42

2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân. 43

2.1. Những mặt hạn chế. 43

2.2. Nguyên nhân. 44

2.2.1. Nguyên nhân chủ quan 44

2.2.2. Nguyên nhân khách quan. 45

Chương III. 46

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI. 46

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI NGUY CƠ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG. 46

II. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỤNG HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM. 48

1. Chiến lược sản phẩm phải đảm bảo tính thực thi 48

2. Chiến lược sản phẩm phải đảm bảo tính hiệu quả. 49

3. Chiến lược sản phẩm phải thực sự nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Khoá Minh Khai. 50

4. Chiến lược sản phẩm phải mang tính dài hạn. 50

III. HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM KHOÁ CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI. 51

1. Đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm Khoá Minh Khai trên cơ sở phân tích ma trận SWOT. 51

2. Ứng dụng ma trận SWOT để hình thành chiến lược sản phẩm. 55

IV. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM. 56

1. Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thị trường. 56

2. Tăng cường công tác đạo tạo và phát triển nguồn nhân lực. 58

3. Tổ chức thiết kế và phát triển sản phẩm. 59

4. Hoàn thiện chính sách giá sản phẩm. 59

5. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối. 60

KẾT LUẬN. 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY