Đề tài Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH điện cơ Phát Minh

MỤC LỤCLời cam đoanDanh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồMở đầuCHƯƠNG I: LÝ THUYẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 11.1 Khái niệm và phân loại chiến lược kinh doanh 11.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh: 11.1.2 Phân loại chiến lược kinh doanh 11.1.3 Những lợi ích và hạn chế của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp. 41.2 Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh 51.2.1 Xác định nhiệm vụ, sứ mạng của doanh nghiệp 51.2.2 Xác định mục tiêu kinh doanh 51.2.3 Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài 61.2.3.1 Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài: 61.2.3.2 Phân tích đánh giá môi trường bên trong: 111.2.4 Thiết lập chiến lược kinh doanh 131.2.5 Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh 141.2.6 Đánh giá hiệu quả chiến lược đã lập 141.3 Công cụ hỗ trợ cho việc xác định, lựa chọn chiến lược: 151.3.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE). 151.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE). 161.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 171.3.4 Ma trận SWOT 181.4 Một số lưu ý khi xây dựng chiến lược kinh doanh 19TÓM TẮT CHƯƠNG 1 21CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT MINH 222.1 Giới thiệu tổng quan về công ty Phát Minh 222.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 222.1.2 Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực 232.1.3 Sơ lược về sản phẩm biến tần Yaskawa: 272.2 Phân tích môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty 282.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô 282.2.1.1 Tình hình thế giới 282.2.1.2 Chính phủ 292.2.1.3 Phát triển kinh tế 312.2.1.4 Công nghệ kỹ thuật 322.2.2 Phân tích môi trường vi mô 332.2.2.1 Tổng quan về ngành biến tần ở Việt Nam 332.2.2.2 Phân tích môi trường vi mô 332.2.2.2.1 Áp lực của nhà cung cấp 332.2.2.2.2 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng 342.2.2.2.3 Áp lực cạnh tranh từ đối thủ: 352.2.2.2.4 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế 392.2.2.2.5 Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành 352.2.3 Xác định các cơ hội và mối đe dọa 402.2.3.1 Cơ hội: 402.2.3.2 Nguy cơ 412.2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài – EFE 412.3 Phân tích môi trường nội bộ của công ty Phát Minh 432.3.1 Tình hình kinh doanh tại công ty Phát Minh qua các năm 432.3.2 Phân tích môi trường nội bộ của công ty Phát Minh 442.3.2.1 Sản phẩm cung cấp 442.3.2.2 Marketing 442.3.2.3 Giá cả 442.3.2.4 Phân phối 442.3.2.5 Nguồn nhân lực 442.3.2.6 Nghiên cứu phát triển 442.3.2.7 Tình hình tài chính và Tiếp thị - bán hàng 442.3.2.8 Năng lực lõi 442.3.3 Xác định điểm mạnh, điểm yếu của công ty 442.3.3.1 Điểm mạnh 442.3.3.2 Điểm yếu 442.3.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên trong – IFE 442.4 Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh 442.5 Tổng hợp điểm, mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa của công ty 44TÓM TẮT CHƯƠNG 2 44CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2015 443.1 Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của công ty đến năm 2015 443.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty. 443.2.1 Ma trận SWOT 443.2.2 Chiến lược tổng quát 443.2.3 Các chiến lược cụ thể 443.2.3.1 Chiến lược sản phẩm (Product): 443.2.3.2 Chiến lược giá (Price): 443.2.3.3 Chiến lược phân phối (Place): 443.2.3.4 Chiến lược chiêu thị (Promotion): 443.3 Một số giải pháp để thực hiện chiến lược 443.3.1 Nhóm giải pháp marketing 443.3.2 Nhóm giải pháp cho phòng nghiên cứu và phát triển, bộ phận sản xuất 443.3.3 Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược chăm sóc khách hàng 443.3.4 Nhóm giải pháp cho bộ phận kỹ thuật 443.3.5 Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược củng cố nhân viên 443.3.6 Sản phẩm 443.3.7 Nhóm giải pháp phân chia khách hàng 443.3.8 Tài chính 443.4 Kiến nghị 44TÓM TẮT CHƯƠNG 3 44KẾT LUẬN 44

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ

Mở đầu

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1

1.1 Khái niệm và phân loại chiến lược kinh doanh 1

1.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh: 1

1.1.2 Phân loại chiến lược kinh doanh 1

1.1.3 Những lợi ích và hạn chế của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp. 4

1.2 Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh 5

1.2.1 Xác định nhiệm vụ, sứ mạng của doanh nghiệp 5

1.2.2 Xác định mục tiêu kinh doanh 5

1.2.3 Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài 6

1.2.3.1 Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài: 6

1.2.3.2 Phân tích đánh giá môi trường bên trong: 11

1.2.4 Thiết lập chiến lược kinh doanh 13

1.2.5 Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh 14

1.2.6 Đánh giá hiệu quả chiến lược đã lập 14

1.3 Công cụ hỗ trợ cho việc xác định, lựa chọn chiến lược: 15

1.3.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE). 15

1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE). 16

1.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 17

1.3.4 Ma trận SWOT 18

1.4 Một số lưu ý khi xây dựng chiến lược kinh doanh 19

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 21

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT MINH 22

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty Phát Minh 22

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 22

2.1.2 Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực 23

2.1.3 Sơ lược về sản phẩm biến tần Yaskawa: 27

2.2 Phân tích môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty 28

2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô 28

2.2.1.1 Tình hình thế giới 28

2.2.1.2 Chính phủ 29

2.2.1.3 Phát triển kinh tế 31

2.2.1.4 Công nghệ kỹ thuật 32

2.2.2 Phân tích môi trường vi mô 33

2.2.2.1 Tổng quan về ngành biến tần ở Việt Nam 33

2.2.2.2 Phân tích môi trường vi mô 33

2.2.2.2.1 Áp lực của nhà cung cấp 33

2.2.2.2.2 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng 34

2.2.2.2.3 Áp lực cạnh tranh từ đối thủ: 35

2.2.2.2.4 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế 39

2.2.2.2.5 Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành 35

2.2.3 Xác định các cơ hội và mối đe dọa 40

2.2.3.1 Cơ hội: 40

2.2.3.2 Nguy cơ 41

2.2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài – EFE 41

2.3 Phân tích môi trường nội bộ của công ty Phát Minh 43

2.3.1 Tình hình kinh doanh tại công ty Phát Minh qua các năm 43

2.3.2 Phân tích môi trường nội bộ của công ty Phát Minh 44

2.3.2.1 Sản phẩm cung cấp 44

2.3.2.2 Marketing 44

2.3.2.3 Giá cả 44

2.3.2.4 Phân phối 44

2.3.2.5 Nguồn nhân lực 44

2.3.2.6 Nghiên cứu phát triển 44

2.3.2.7 Tình hình tài chính và Tiếp thị - bán hàng 44

2.3.2.8 Năng lực lõi 44

2.3.3 Xác định điểm mạnh, điểm yếu của công ty 44

2.3.3.1 Điểm mạnh 44

2.3.3.2 Điểm yếu 44

2.3.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên trong – IFE 44

2.4 Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh 44

2.5 Tổng hợp điểm, mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa của công ty 44

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 44

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2015 44

3.1 Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của công ty đến năm 2015 44

3.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty. 44

3.2.1 Ma trận SWOT 44

3.2.2 Chiến lược tổng quát 44

3.2.3 Các chiến lược cụ thể 44

3.2.3.1 Chiến lược sản phẩm (Product): 44

3.2.3.2 Chiến lược giá (Price): 44

3.2.3.3 Chiến lược phân phối (Place): 44

3.2.3.4 Chiến lược chiêu thị (Promotion): 44

3.3 Một số giải pháp để thực hiện chiến lược 44

3.3.1 Nhóm giải pháp marketing 44

3.3.2 Nhóm giải pháp cho phòng nghiên cứu và phát triển, bộ phận sản xuất 44

3.3.3 Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược chăm sóc khách hàng 44

3.3.4 Nhóm giải pháp cho bộ phận kỹ thuật 44

3.3.5 Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược củng cố nhân viên 44

3.3.6 Sản phẩm 44

3.3.7 Nhóm giải pháp phân chia khách hàng 44

3.3.8 Tài chính 44

3.4 Kiến nghị 44

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 44

KẾT LUẬN 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY