Đề tài Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tảI số 3

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1 2

Giới thiệu chung về Công ty vận tải Ô tô số 3 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 2

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty: 3

Mặt hàng kinh doanh chủ yéu của Công ty vận tải ô tô số 3 là cung cấp dịch vụ vận tải và kinh doanh xuất nhập khẩu. 3

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty vận tải Ô tô số 3. 3

a. Ban giám đốc: 5

b.Các phòng ban. 5

4. Các yếu tố nguồn lực của Công ty vận tải ô tô số 3. 8

4.1. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty. 8

4.2. Tình hình về lao động của Công ty. 8

4.3. Điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật của Công ty. 9

Chương 2 13

Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty vận tải ô tô số 3 13

1. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 13

1.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 13

1.1.2. Môi trường chính trị, luật pháp 15

1.1.3. Môi trường văn hóa - xã hội. 16

1.1.4. Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng. 16

1.2. Nhóm nhân tố bên trong của doanh nghiệp. 17

1.2.1. Số lượng và chất lượng của lực lượng lao động. 17

1.2.2. Trình độ quản lý của doanh nghiệp 18

1.2.3. Vốn và tình trạng tài chính của doanh nghiệp 20

1.2.4. Máy móc thiết bị và công nghệ của doanh nghiệp 20

1.2.5. Giá cả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 21

1.2.6. Quy mô kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp 22

2. Đánh giá những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vận tải ô tô số 3 trong thời gian qua: 23

2.1. Sản lượng vận tải. 23

2.2. Doanh thu. 24

2.3. Chi phí: 26

2.4. Nộp ngân sách (thuế với các khoản phải nộp khác). 27

2.5 Lợi nhuận 28

2.6. Các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Công ty 29

2.6.1. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định 32

2.6.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 36

2.6.3 Hiệu quả sử dụng lao động của công ty 39

3. Đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vận tải ô tô số 3 trong những năm gần đây: 40

3.1. Những vấn đề còn tồn tại của Công ty vận tải ô tô số 3 trong những năm gần đây 44

Chương 3 46

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh của Công ty vận tải ô tô số 3 46

1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 46

Bảng số 3.1: Mục tiêu về phương tiện vận tải năm 2001 47

Như vậy, với sự đầu tư rất thích đáng của Công ty, ban lãnh đạo Công ty và công nhân viên đã đề ra mục tiêu vận chuyển hàng hoá tuyến Tây Bắc năm 2001 là (xin xem bảng 3.2) 48

Bảng 3.2: Mục tiêu vận chuyển tuyến Tây Bắc 49

Bảng 3.3: Mục tiêu hiệu quả kinh tế 51

Doanh thu 51

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3 51

2.1. Kiến nghị đối với Công ty. 51

2.1.1. Giải pháp về cơ cấu vốn. 51

2.1.2. Giải pháp về sử dụng vốn cố định 52

2.1.3. Giải pháp sử dụng vốn lưu động : 53

2.1.4.Áp dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn : 54

2.1.5. Về chiến lược kinh doanh : 55

2.1.6. Về tổ chức lao động : 55

2.1.7. Đổi mới phương tiện và cung cách quản lý phương tiện vật tư : 56

2.1.8. Công tác xuất nhập khẩu và dịch vụ : 56

2.1.9. Hạch toán kinh tế : 57

3. Kiến nghị đối với Nhà nước: 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY