Đề tài Hệ thống quản lý dược phẩm bệnh viện quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 3LỜI MỞ ĐẦU 10CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 111.1. Giới thiệu hệ thống 111.1.1. Mô tả phạm vi hệ thống 111.1.2. Ràng buộc hệ thống 111.1.2.1. Các qui định về nghiệp vụ 111.1.2.2. Các hạn chế về nhân lực 121.1.2.3. Các hạn chế về thời gian khảo sát hiện trạng 121.1.2.4. Các hạn chế về thời gian thực hiện dự án 121.1.3. Phát sinh về quản lí 121.1.3.1. Các thành viên tham gia 121.1.3.2. Vai trò của từng thành viên 12CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH 132.1. Phỏng vấn 132.1.1. Chi tiết buổi phỏng vấn số 1 142.1.2. Chi tiết buổi phỏng vấn số 2 162.1.3. Chi tiết buổi phỏng vấn số 3 182.2. Phân tích hiện trạng 202.2.1. Tổ chức chính quyền/sở y tế 202.2.2. Ban giám đốc bệnh viện 202.2.3. Bộ phận quản lí dược phẩm 202.2.4. Nhân viên nhà thuốc bệnh viên 202.2.5. Bộ phận tài chính kế toán 202.3. Phân tích yêu cầu hệ thống 212.3.1. Yêu cầu chức năng 212.3.2. Yêu cầu phi chức năng 222.3.3. Yêu cầu về khối lượng dữ liệu có thể 222.3.4. Yêu cầu bảo mật 222.3.5. Yêu cầu về giao diện 222.3.6. Yêu cầu an toàn 222.4. Phân tích dữ liệu 232.4.1. Mô hình ER cho hệ thống 232.4.2. Mô hình DFD của hệ thống 242.4.2.1. Mô hình DFD tổng quan: 242.4.2.3. Mô hình DFD cấp 2 262.4.2.3.1. Phân rã ô xử lí số 1 ở mô hình cấp 2 – Quản lí dược phẩm 262.4.2.3.2. Phân rã ô xử lí số 2 ở mô hình cấp 2 352.4.3. Mô hình tổ chức dữ liệu 372.4.4. Mô hình vật lí dữ liệu 382.4.4.1. KhachHang (MaKH, TenKH, DiaChi, Tuoi, GioiTinh, DienThoai, HienThi) 382.4.4.2. BietDuoc(MaBD, TenBD, MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX, MaLoaiBD, MaHoatChat, MaDVT, HamLuong, GhiChu, DieuKienBQ, HienThi) 382.4.4.3. LoaiBietDuoc (MaLoaiBD, TenLoaiBD, HienThi) 392.4.4.4. HoatChat (MaHoatChat, TenHoatChat, HienThi) 392.4.4.5. SanPhamKhac (MaSPK,TenSPK, MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX, MaDVT, DieuKienBQ, HienThi) 402.4.4.6. NuocSanXuat (MaNuocSX, TenNuocSX, HienThi) 402.4.4.7. NhaCungCap (MaNhaCC, TenNhaCC, DiaChi, DienThoai, Fax, SoDKKD, GhiChu, HienThi) 412.4.4.8. DonViTinh (MaDVT, TenDVT, HienThi) 412.4.4.9. ChanBenh (MaBenh, TenBenh, HienThi) 422.4.4.10. HoaDonNhap (STT, MaHDN, NgayLapHD, NgayNhap, LiDoNhap, HienThi) 422.4.4.11. HoaDonXuat (STT, MaHDX, NgayLapHD, NgayXuat, LiDoXuat, HienThi) 422.4.4.12. ChiTietHoaDonNhap(MaCTHDN, MaHDN, MaLoaiSP, MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, NgaySanXuat, NgayHetHan, MaNuocSX, MaNhaCC, SoLo, SoLuong, GiaBan, VAT, HienThi) 432.4.4.13. ChiTietHoaDonXuat(MaCTHDX, MaHDX, MaLoaiSP, MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, MaNuocSX, MaKH, MaBenh, SoLuong, GiaBan, VAT, CachDung, HienThi) 442.4.4.14. NguoiDung (TenNguoiDung, MatKhau, VaiTro, HienThi) 452.4.4.15. LoaiSanPham (MaLoaiSP, TenLoaiSP) 45CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 463.1. Cấu trúc chức năng hệ thống 463.1.1. Chức năng về danh mục/ số liệu ban đầu 463.1.2. Chức năng hệ thống: 463.1.3. Thống kê báo cáo 473.1.4. Trợ giúp 473.2. Cây cấu trúc chức năng phần mềm 483.3. Thiết kế chức năng phần mềm 483.3.1. Mô hình ba lớp 483.3.2. Thiết kế chức năng 503.3.2.1. Giao diện 503.3.2.2. Xử lí 513.3.2.3. Cơ sở dữ liệu 563.3.2.4. Sơ đồ liên kết các giao diện 683.3.2.5. Danh sách các màn hình giao diện 69CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT 724.1. Môi trường lập trình và các công cụ hỗ trợ phát triển đã sử dụng 724.1.1. Mã nguồn 724.1.2. Cơ sở dữ liệu 724.1.3. Báo cáo - biểu mẫu 724.1.4. Trợ giúp 724.1.5. Tạo bộ cài đặt chương trình 724.1.6. Chế độ màn hình hiển thị tốt nhất 724.1.7. Font chữ - bộ gõ tiếng Việt 724.1.8. Hệ điều hành hỗ trợ 734.2. Giao diện chương trình 734.2.1. Màn hình chính của chương trình (form Main) 734.2.2. Hệ thống menu 744.2.2.1. Danh mục 744.2.2.2. Hóa đơn 744.2.2.3. Báo cáo 754.2.2.4. Hệ thống 754.2.2.5. Trợ giúp 754.2.3. Giao diện các màn hình con 764.2.3.1. Giao hiện đăng nhập 764.2.3.2. Giao diện quản lí người dùng 764.2.3.3. Giao diện tìm kiếm 774.2.3.4. Giao diện danh mục biệt dược 784.2.3.5. Giao diện danh mục loại biệt dược 784.2.3.6. Giao diện danh mục hoạt chất 794.2.3.7. Giao diện danh mục sản phẩm khác 794.2.3.8. Giao diện danh mục nước sản xuất 804.2.3.9. Giao diện danh mục nhà cung cấp 804.2.3.10. Giao diện danh mục loại bệnh 814.2.3.11. Giao diện danh mục đơn vị tính 814.2.3.12. Giao diện hóa đơn nhập 824.2.3.13. Giao diện báo cáo hóa đơn nhập 834.2.3.14. Giao diện hóa đơn xuất 844.2.3.15. Giao diện báo cáo hóa đơn xuất 854.2.3.16. Giao diện hướng dẫn sử dụng 864.2.3.17. Giao diện giới thiệu 87CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 885.1. Kết luận 885.2. Hạn chế 885.3. Hướng phát triển đề tài 88CHƯƠNG 6: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 3

LỜI MỞ ĐẦU 10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 11

1.1. Giới thiệu hệ thống 11

1.1.1. Mô tả phạm vi hệ thống 11

1.1.2. Ràng buộc hệ thống 11

1.1.2.1. Các qui định về nghiệp vụ 11

1.1.2.2. Các hạn chế về nhân lực 12

1.1.2.3. Các hạn chế về thời gian khảo sát hiện trạng 12

1.1.2.4. Các hạn chế về thời gian thực hiện dự án 12

1.1.3. Phát sinh về quản lí 12

1.1.3.1. Các thành viên tham gia 12

1.1.3.2. Vai trò của từng thành viên 12

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH 13

2.1. Phỏng vấn 13

2.1.1. Chi tiết buổi phỏng vấn số 1 14

2.1.2. Chi tiết buổi phỏng vấn số 2 16

2.1.3. Chi tiết buổi phỏng vấn số 3 18

2.2. Phân tích hiện trạng 20

2.2.1. Tổ chức chính quyền/sở y tế 20

2.2.2. Ban giám đốc bệnh viện 20

2.2.3. Bộ phận quản lí dược phẩm 20

2.2.4. Nhân viên nhà thuốc bệnh viên 20

2.2.5. Bộ phận tài chính kế toán 20

2.3. Phân tích yêu cầu hệ thống 21

2.3.1. Yêu cầu chức năng 21

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng 22

2.3.3. Yêu cầu về khối lượng dữ liệu có thể 22

2.3.4. Yêu cầu bảo mật 22

2.3.5. Yêu cầu về giao diện 22

2.3.6. Yêu cầu an toàn 22

2.4. Phân tích dữ liệu 23

2.4.1. Mô hình ER cho hệ thống 23

2.4.2. Mô hình DFD của hệ thống 24

2.4.2.1. Mô hình DFD tổng quan: 24

2.4.2.3. Mô hình DFD cấp 2 26

2.4.2.3.1. Phân rã ô xử lí số 1 ở mô hình cấp 2 – Quản lí dược phẩm 26

2.4.2.3.2. Phân rã ô xử lí số 2 ở mô hình cấp 2 35

2.4.3. Mô hình tổ chức dữ liệu 37

2.4.4. Mô hình vật lí dữ liệu 38

2.4.4.1. KhachHang (MaKH, TenKH, DiaChi, Tuoi, GioiTinh, DienThoai, HienThi) 38

2.4.4.2. BietDuoc(MaBD, TenBD, MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX, MaLoaiBD, MaHoatChat, MaDVT, HamLuong, GhiChu, DieuKienBQ, HienThi) 38

2.4.4.3. LoaiBietDuoc (MaLoaiBD, TenLoaiBD, HienThi) 39

2.4.4.4. HoatChat (MaHoatChat, TenHoatChat, HienThi) 39

2.4.4.5. SanPhamKhac (MaSPK,TenSPK, MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX, MaDVT, DieuKienBQ, HienThi) 40

2.4.4.6. NuocSanXuat (MaNuocSX, TenNuocSX, HienThi) 40

2.4.4.7. NhaCungCap (MaNhaCC, TenNhaCC, DiaChi, DienThoai, Fax, SoDKKD, GhiChu, HienThi) 41

2.4.4.8. DonViTinh (MaDVT, TenDVT, HienThi) 41

2.4.4.9. ChanBenh (MaBenh, TenBenh, HienThi) 42

2.4.4.10. HoaDonNhap (STT, MaHDN, NgayLapHD, NgayNhap, LiDoNhap, HienThi) 42

2.4.4.11. HoaDonXuat (STT, MaHDX, NgayLapHD, NgayXuat, LiDoXuat, HienThi) 42

2.4.4.12. ChiTietHoaDonNhap(MaCTHDN, MaHDN, MaLoaiSP, MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, NgaySanXuat, NgayHetHan, MaNuocSX, MaNhaCC, SoLo, SoLuong, GiaBan, VAT, HienThi) 43

2.4.4.13. ChiTietHoaDonXuat(MaCTHDX, MaHDX, MaLoaiSP, MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, MaNuocSX, MaKH, MaBenh, SoLuong, GiaBan, VAT, CachDung, HienThi) 44

2.4.4.14. NguoiDung (TenNguoiDung, MatKhau, VaiTro, HienThi) 45

2.4.4.15. LoaiSanPham (MaLoaiSP, TenLoaiSP) 45

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 46

3.1. Cấu trúc chức năng hệ thống 46

3.1.1. Chức năng về danh mục/ số liệu ban đầu 46

3.1.2. Chức năng hệ thống: 46

3.1.3. Thống kê báo cáo 47

3.1.4. Trợ giúp 47

3.2. Cây cấu trúc chức năng phần mềm 48

3.3. Thiết kế chức năng phần mềm 48

3.3.1. Mô hình ba lớp 48

3.3.2. Thiết kế chức năng 50

3.3.2.1. Giao diện 50

3.3.2.2. Xử lí 51

3.3.2.3. Cơ sở dữ liệu 56

3.3.2.4. Sơ đồ liên kết các giao diện 68

3.3.2.5. Danh sách các màn hình giao diện 69

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT 72

4.1. Môi trường lập trình và các công cụ hỗ trợ phát triển đã sử dụng 72

4.1.1. Mã nguồn 72

4.1.2. Cơ sở dữ liệu 72

4.1.3. Báo cáo - biểu mẫu 72

4.1.4. Trợ giúp 72

4.1.5. Tạo bộ cài đặt chương trình 72

4.1.6. Chế độ màn hình hiển thị tốt nhất 72

4.1.7. Font chữ - bộ gõ tiếng Việt 72

4.1.8. Hệ điều hành hỗ trợ 73

4.2. Giao diện chương trình 73

4.2.1. Màn hình chính của chương trình (form Main) 73

4.2.2. Hệ thống menu 74

4.2.2.1. Danh mục 74

4.2.2.2. Hóa đơn 74

4.2.2.3. Báo cáo 75

4.2.2.4. Hệ thống 75

4.2.2.5. Trợ giúp 75

4.2.3. Giao diện các màn hình con 76

4.2.3.1. Giao hiện đăng nhập 76

4.2.3.2. Giao diện quản lí người dùng 76

4.2.3.3. Giao diện tìm kiếm 77

4.2.3.4. Giao diện danh mục biệt dược 78

4.2.3.5. Giao diện danh mục loại biệt dược 78

4.2.3.6. Giao diện danh mục hoạt chất 79

4.2.3.7. Giao diện danh mục sản phẩm khác 79

4.2.3.8. Giao diện danh mục nước sản xuất 80

4.2.3.9. Giao diện danh mục nhà cung cấp 80

4.2.3.10. Giao diện danh mục loại bệnh 81

4.2.3.11. Giao diện danh mục đơn vị tính 81

4.2.3.12. Giao diện hóa đơn nhập 82

4.2.3.13. Giao diện báo cáo hóa đơn nhập 83

4.2.3.14. Giao diện hóa đơn xuất 84

4.2.3.15. Giao diện báo cáo hóa đơn xuất 85

4.2.3.16. Giao diện hướng dẫn sử dụng 86

4.2.3.17. Giao diện giới thiệu 87

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 88

5.1. Kết luận 88

5.2. Hạn chế 88

5.3. Hướng phát triển đề tài 88

CHƯƠNG 6: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY