Đề tài Hệ thống phương pháp kiểm toán trong kiểm toán tài chính

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I: Khái quát chung về hệ thống phương pháp kiểm toán trong kiểm toán 3

I. Khái quát về hệ thống phương pháp kiểm toán 3

1. Tính tất yếu của việc hình thành hệ thống phương pháp kiểm toán 3

2. Cơ sở phương pháp luận để hình thành hệ thống phương pháp kiểm toán 4

3. Cơ sở phương pháp kỹ thuật để hình thành hệ thống phướng pháp kiểm toán 5

4. Sự kết hợp giữa phương pháp luận và phương pháp kỹ thuật vào việc hình thành hệ thống phương pháp kiểm toán 6

II. Hệ thống phương pháp kiểm toán 7

1. Các phương pháp kiểm toán chứng từ 7

1.1. Kiểm toán cân đối 7

1.2. Đối chiếu trực tiếp 9

1.3. Đối chiếu lôgíc 11

2. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ 14

2.1. Phương pháp kiểm kê 14

2.2. Phương pháp thực nghiệm 15

2.3. Phương pháp điều tra 15

Phần II: Phương pháp kiểm toán trong kiểm toán tài chính 18

1. Phương pháp kiểm tra và đối chiếu 18

2. Lấy xác nhận 21

3. Phương pháp phân tích 21

4. Phương pháp quan sát 25

5. Phương pháp tính toán lại 26

6. Phương pháp phỏng vấn 26

Phần III: Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong các giai đoạn của kiểm toán tài chính 28

I. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán tài chính 28

II. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn thực hành của kiểm toán tài chính 30

1. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong chu kì bán hàng và thu tiền 30

2. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong chu kì tiền lương và nhân sự 32

3. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong chu kì mua vào và thanh toán 33

4. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong chu kì tồn kho và nhập kho 34

III. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 35

Kết luận 36

Tài liệu tham khảo 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY