Đề tài Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty cổ phần thép Vân Thái – Vinashin

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VÊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÂN THÁI - VINASHIN 2

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 2

STT 6

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CP THÉP VÂN THÁI – VINASHIN 7

1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 7

1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 8

1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CP THÉP VÂN THÁI- VINASHIN 9

1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 9

1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán. 14

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÂN THÁI – VIANSHIN. 17

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ HÀNG HOÁ (THÀNH PHẨM) VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ. 17

2.2. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN HÀNG BÁN TẠI CÔNG TY CP THÉP VÂN THÁI –VINASHIN. 24

2.2.1. Hạch toán giá vốn hàng bán 24

2.2.2. Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 26

2.2.3 Hạch toán các khoản thanh toán trong tiêu thụ. 34

2.2.3.1. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua. 34

2.2.3.2. Hạch toán các khoản thanh toán với ngân sách 38

2.3. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ . 47

2.3.1. Hạch toán thu nhập và chi phí hoạt động tài chính 47

2.3.2. Hạch toán chi phí bán hàng . 51

2.3.3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 53

2.3.4. Hạch toán Xác định kết quả kinh doanh 55

PHẦN III: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÂN THÁI - VINASHIN 64

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÊ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÂN THÁI - VINASHIN 64

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÂN THÁI - VINASHIN. 66

3.3. PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 67

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY