Đề tài Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Dịch vụ Minh Việt

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH VIỆT 3

1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 5

1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 7

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty dịch vụ Minh Việt 8

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 8

1.4.2. Hệ thống chứng từ kế toỏn tại Cụng ty TNHH Dịch vụ Minh Việt 10

1.4.3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty TNHH dịch vụ Minh Việt 12

1.4.4. Hình thức sổ kế toán của Công ty TNHH dịch vụ Minh Việt 16

1.4.5. Hệ thống bỏo cỏo kế toán của cụng ty TNHH dịch vụ Minh Việt 17

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH VIỆT 19

2.1. Đặc điểm và phân loại TSCĐHH 19

2.1.1 Đặc điểm TSCĐHH 19

2.1.2 Phân loại TSCĐHH 19

2.2 Xác định chỉ tiêu nguyên giá TSCĐHH 21

2.2.1 Xác định chỉ tiờu nguyờn giỏ TSCĐ hữu hỡnh 21

2.2.2 Giỏ trị hao mũn của TSCĐHH. 24

2.2.3 Giỏ trị cũn lại của TSCĐHH 26

2.3. Hạch toán chi tiết TSCĐ 26

2.3.1. Hạch toán TSCĐHH tại bộ phận sử dụng 27

2.3.2. Hạch toán chi tiết TSCĐHH tại bộ phận kế toán 31

2.4.Hạch toán tổng hợp TSCĐHH 40

2.4.1 Hạch toán các nghiệp vụ biến động tăng TSCĐHH 41

2.4.2 Hạch toán các nghiệp vụ biến động giảm 43

2.5.Hạch toán sửa chữa TSCĐHH 44

2.6. Hạch toán khấu hao TSCĐHH 47

2.7 Hạch toán kết quả kiểm kê TSCĐHH 49

CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI 51

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH VIỆT 51

3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán tại Công ty dịch vụ Minh Việt 51

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty dịch vụ Minh Việt 53

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY