Đề tài Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Trường Thành

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền 3

1.1.3. Hạch toán tiền mặt tại quỹ 5

1.1.4 Kế toán khoản thu chi bằng tiền Việt Nam 10

1.1.5. Kế toán các khoản thu, chi ngoại tệ 11

1.1.6. Kế toán tiền gửi Ngân hàng 18

1.1.7. Hạch toán tiền đang chuyển 20

1.1.8. Hệ thống các chỉ tiêu sử dụng 21

1.2. CƠ SỞ THỰC TẾ 24

1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Trường Thành 24

1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty Trường Thành 26

1.2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 26

của công ty Trường Thành 26

1.2.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 27

1.2.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty xây dựng Trường Thành 29

1.2.2.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Trường Thành 30

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGHI ÊN CỨU 34

2.1. THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠ SỞ 34

2.1.1 Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Trường Thành 34

2.1.2. Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách 55

2.1.2.1.Đối chiếu, kiển tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt tại quỹ: 56

2.1.2.2 Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh TGNH 58

CHƯƠNG III: PH¦¥NG H¦íng hoµn thiÖn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty tr­êng thµnh 60

3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRƯỜNG THÀNH 60

3.1.1 Đánh giá chung 60

3.1.2. Một số những tồn tại 62

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TRƯỜNG THÀNH 62

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY