Đề tài Giúp học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn phần làm văn nghị luận xã hội

MỤC LỤCMỤC LỤC 1I. MỞ ĐẦU 31. Lý do chọn đề tài. 32. Mục đích nghiên cứu. 43. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 44. Nhiệm vụ nghiên cứu 45. Phương pháp nghiên cứu. 46. Cấu trúc của đề tài. 5II. NỘI DUNG. 6CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. 61. 1. Cơ sở pháp lý. 61.2. Cơ sở lý luận. 61. 2. 1.Nghị luận về một tư tưởng đạo lí .61. 2. 2. Nghị luận về một hiện tượng đời sống 61. 2. 3. Cách làm bài nghị luận xã hội 71. 3. Cơ sở thực tiễn 71. 3. 1. Xu hướng chung 71. 3. 2. Thực tế ở trường THPT Phan Đình Phùng 9CHƯƠNG 2. RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH LỚP 12 102.1.Rèn kĩ năng nhận dạng đề và tìm hiểu đề trong bài văn nghị luận xã hội .102. 1. 1. Nhận dạng đề 10 2. 1. 2. Tìm hiểu đề 132. 2. Rèn kĩ năng tìm luận điểm và thu thập dẫn chứng trong bài văn nghị luận xã hội 142. 2.1. Tìm luận điểm . 142. 2. 2. Thu thập dẫn chứng 152. 3. Rèn kĩ năng lập dàn bài trong bài văn nghị luận xã hội. 17 CHƯƠNG 3 . THỰC NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP. 233. 1. Tiến hành thực nghiệm. 233. 2. Kết quả thực nghiệm 243. 3. Giải pháp 25III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

I. MỞ ĐẦU 3

1. Lý do chọn đề tài. 3

2. Mục đích nghiên cứu. 4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4

5. Phương pháp nghiên cứu. 4

6. Cấu trúc của đề tài. 5

II. NỘI DUNG. 6

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. 6

1. 1. Cơ sở pháp lý. 6

1.2. Cơ sở lý luận. 6

1. 2. 1.Nghị luận về một tư tưởng đạo lí .6

1. 2. 2. Nghị luận về một hiện tượng đời sống 6

1. 2. 3. Cách làm bài nghị luận xã hội 7

1. 3. Cơ sở thực tiễn 7

1. 3. 1. Xu hướng chung 7

1. 3. 2. Thực tế ở trường THPT Phan Đình Phùng 9

CHƯƠNG 2. RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO

HỌC SINH LỚP 12 10

2.1.Rèn kĩ năng nhận dạng đề và tìm hiểu đề trong bài văn nghị luận xã hội .10

2. 1. 1. Nhận dạng đề 10

2. 1. 2. Tìm hiểu đề 13

2. 2. Rèn kĩ năng tìm luận điểm và thu thập dẫn chứng trong bài văn nghị luận

xã hội 14

2. 2.1. Tìm luận điểm . 14

2. 2. 2. Thu thập dẫn chứng 15

2. 3. Rèn kĩ năng lập dàn bài trong bài văn nghị luận xã hội. 17

CHƯƠNG 3 . THỰC NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP. 23

3. 1. Tiến hành thực nghiệm. 23

3. 2. Kết quả thực nghiệm 24

3. 3. Giải pháp 25

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY