Đề tài Giáo dục tư tưởng đạo đức, cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường THCS Cao Bá Quát thị trấn Chư Sê - Gia Lai trong tình hình hiện nay

MỤC LỤC TrangPHẦN MỘT: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. . 1PHẦN HAI: NỘI DUNG. 3 Chương I: Một số vấn đề về cơ sơ lí luận của đề tài. 3 1./ Mốt số khái niệm. 3 2./ Một số quan điểm của Hồ Chủ tịch, của Đảng và Nhà nước về giáo dục đạo đức con người. . 4 Chương II: Thực trạng công tác giáo dục đạo đức đối với học sinh dân tộc thiểu số trong những năm qua ở thị trấn Chư Sê. 6 1./ Vài nét về tình hình kinh tế xã hội thị trấn Chư Sê tỉnh Gia Lai. 6 2./ Thực trạng công tác giáo dục đạo đức đối với học sinh dân tộc ở thị trấn Chư Sê trong những năm qua. 6 Chương III: Một số biện pháp giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường THCS Cao Bá Quát Thị Trấn Chư Sê trong tình hình hiện nay. 1./ Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng cho đội ngũ giáo viên, cho công nhân viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác. 8 2./ Tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. 10 3./ Thông qua hoạt động khác của các tổ chuyên môn để giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh dân tộc thiểu số. 11 4./ Thông qua các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho hoc sinh dân tộc thiểu số. 11 5./ Liên hệ thường xuyên với cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương. 12 PHẦN BA: KẾT LUẬN. . 14

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỘT: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. . 1

PHẦN HAI: NỘI DUNG. 3

Chương I: Một số vấn đề về cơ sơ lí luận của đề tài. 3

1./ Mốt số khái niệm. 3

2./ Một số quan điểm của Hồ Chủ tịch, của Đảng và Nhà nước

về giáo dục đạo đức con người. . 4

Chương II: Thực trạng công tác giáo dục đạo đức đối với học sinh

dân tộc thiểu số trong những năm qua ở thị trấn Chư Sê. 6

1./ Vài nét về tình hình kinh tế xã hội thị trấn Chư Sê tỉnh Gia Lai. 6

2./ Thực trạng công tác giáo dục đạo đức đối với học sinh dân tộc

ở thị trấn Chư Sê trong những năm qua. 6

Chương III: Một số biện pháp giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường THCS Cao Bá Quát Thị Trấn Chư Sê trong tình hình hiện nay.

1./ Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đường lối, quan điểm

giáo dục của Đảng cho đội ngũ giáo viên, cho công nhân viên,

học sinh và các lực lượng giáo dục khác. 8

2./ Tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh

dân tộc thiểu số thông qua giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. 10

3./ Thông qua hoạt động khác của các tổ chuyên môn để giáo dục

tư tưởng đạo đức cho học sinh dân tộc thiểu số. 11

4./ Thông qua các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để tăng cường

công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho hoc sinh dân tộc thiểu số. 11

5./ Liên hệ thường xuyên với cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương. 12

PHẦN BA: KẾT LUẬN. . 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY