Đề tài Giám sát từ xa của thanh tra Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thực trạng và kiến nghị

CHƯƠNG I 1

Tổng quan về thanh tra, giám sát 1

của ngân hàng trung ương 1

1. Mục đích hoạt động của thanh tra ngân hàng: 1

2. Đối tượng của thanh tra ngân hàng: 1

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra ngân hàng: 1

4. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra ngân hàng: 2

CHƯƠNG II 3

LÝ LUẬN VỀ CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT TỪ XA 3

CỦA THANH TRA NGÂN HÀNG 3

I. Giám sát từ xa: 3

1. Khái niệm về phương thức giám sát từ xa: 3

II. Các chỉ tiêu chuẩn mực của phưong thức giám sát từ xa: 3

1. Lý thuyết CAMEL trong phương thức giám sát từ xa: 3

2. Nội dung và ý nghĩa của các chỉ tiêu trong phương thức giám sát từ xa: 4

III. Các chỉ số đánh giá các chỉ tiêu của phương thức giám sát từ xa: 7

1. Vốn của ngân hàng: 7

2. Đánh gia chất lượng tài sản Có: 8

3. Đánh giá khả năng quản lý: 8

4. Đánh giá khả năng sinh lời: 8

5. Đánh giá khả năng chi trả: 9

CHƯƠNG III 11

Giám sát từ xa của thanh tra NHNN Việt Nam 11

I . Các chỉ tiêu giám sát từ xa của thanh tra NHNN Việt Nam: 11

1. Diễn biến tài sản Nợ và tài sản Có của các TCTD: 11

2. Vốn tự có: 13

3. Chất lượng tài sản Có: 14

4. Đảm bảo khả năng chi trả: 15

CHƯƠNG IV 17

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA GIÁM SÁT TỪ XA 17

ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 17

I. Thực trạng của công tác giám sát từ xa của NHNNVN: 17

II. Đề xuất và kiến nghị đối với công tác thanh tra giám sát từ xa: 19

1. Các điều kiện cần thiết để làm tốt công tác giám sát từ xa: 19

2. Đề xuất đối với công tác thanh tra của NHNNVN: 19

3. Kiến nghị đối với công tác thanh tra của NHNN: 22

Lời mở đầu 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY