Đề tài Giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII:foreign indirect investment)cho quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam

Lời nói đầu :tính cấp thiết của đề tài Các chữ viết tắt trong đề tài Chương 1 :Tổng quan chung về nguồn vốn FII và công nghiệp hoá-hiện đại hoá ở Việt Nam. 1.1 Khái quát về FII 1.1.1 Khái niệm 1.1.2. Đặc trưng cơ bản của FII 1.1.3 So sánh FII và FDI 1.2 Tác động của nguồn vốn đối với các nước đang phát triển 1.2.1. Tác động tích cực 1.2.2 Tác động tiêu cực 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FII 1.3.1 Những nhân tố mang tính quốc gia 1.3.2 Những nhân tố mang tính thị trường 1.4 Vai trò của vốn FII đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam. 1.4.1. Nội dung cơ bản trong thời kì quá độ 1.4.2. Nội dung cụ thể trong giai đoạn trước mắt 1.5 Kinh nghiệm thu hút và quản lí FII của một số nước 1.5.1.Tình hình thu hút vốn FII của các nước đang phát triển trong thời gian vừa qua 1.5.2 Kinh nghiệm thu hút và quản lí FII của Trung quốc,thái lan,mailaxia. 1.5.3 Bài học cho Việt Nam Chương 2:Thực trạng thu hút và quản lí FII ở Việt Nam 2.1 Thực trạng thu hút và sử dụng vốn cho công nghiệp hóa,hiện đại hóa ở Việt Nam(2001-2006). 2.1.1 Sự cần thiết tăng cường thêm vốn FII 2.1.2 Vài nét về nguồn vốn FII ở Việt Nam 2.1.3 Các chính sách thu hút FII ở Việt Nam 2.2 Thực trạng thu hút FII ở Việt Nam 2.2.1 Giai đoạn 2001-2004 2.2.2 Giai đoạn 2005 tới hiện nay. 2.3 Nhận xét,đánh giá 2.3.1 Thành tựu 2.3.2 Hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế. 2.3.3.1 Môi trường kinh tế vĩ mô 2.3.3.2 Doanh nghiệp Chương 3 :Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường thu hút FII cho quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở Việt Nam. 3.1 Những nhân tố thuận lợi cho thu hút FII vào Việt Nam 3.1.1 Nhân tố mang tính quốc gia. 3.1.2 Nhân tố mang tính thị trường 3.2 Dự báo thu hút FII trong thời gian tới(2006-2010) 3.3 Giải pháp tăng cường thu hút FII 3.3.1 Thu thập,xử lí thông tin tài chính ngân hàng 3.3.2 Quản lí nguồn vốn FII 3.3.3 Môi trường kinh tế vĩ mô 3.3.4 Cơ chế,chính sách,pháp luật 3.3.5 Phát triển,nâng cao chất lượng của hệ thống ngân hàng 3.3.6 Phát triển thị trường vốn 3.3.7 Xếp hạng tín nhiệm để đầu tư 3.3.8 Đánh giá đúng vai trò của FII và thực thi chính sách mở cửa thu hút vốn 3.3.9 Chính sách bổ sung khác 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1Đối với nhà nước 3.4.2Đối với doanh nghiệp

Lời nói đầu :tính cấp thiết của đề tài

Các chữ viết tắt trong đề tài

Chương 1 :Tổng quan chung về nguồn vốn FII và công nghiệp hoá-hiện đại hoá ở Việt Nam.

1.1 Khái quát về FII

1.1.1 Khái niệm

1.1.2. Đặc trưng cơ bản của FII

1.1.3 So sánh FII và FDI

1.2 Tác động của nguồn vốn đối với các nước đang phát triển

1.2.1. Tác động tích cực

1.2.2 Tác động tiêu cực

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FII

1.3.1 Những nhân tố mang tính quốc gia

1.3.2 Những nhân tố mang tính thị trường

1.4 Vai trò của vốn FII đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam.

1.4.1. Nội dung cơ bản trong thời kì quá độ

1.4.2. Nội dung cụ thể trong giai đoạn trước mắt

1.5 Kinh nghiệm thu hút và quản lí FII của một số nước

1.5.1.Tình hình thu hút vốn FII của các nước đang phát triển trong thời gian vừa qua

1.5.2 Kinh nghiệm thu hút và quản lí FII của Trung quốc,thái lan,mailaxia.

1.5.3 Bài học cho Việt Nam

Chương 2:Thực trạng thu hút và quản lí FII ở Việt Nam

2.1 Thực trạng thu hút và sử dụng vốn cho công nghiệp hóa,hiện đại hóa ở Việt Nam(2001-2006).

2.1.1 Sự cần thiết tăng cường thêm vốn FII

2.1.2 Vài nét về nguồn vốn FII ở Việt Nam

2.1.3 Các chính sách thu hút FII ở Việt Nam

2.2 Thực trạng thu hút FII ở Việt Nam

2.2.1 Giai đoạn 2001-2004

2.2.2 Giai đoạn 2005 tới hiện nay.

2.3 Nhận xét,đánh giá

2.3.1 Thành tựu

2.3.2 Hạn chế

2.3.3 Nguyên nhân hạn chế.

2.3.3.1 Môi trường kinh tế vĩ mô

2.3.3.2 Doanh nghiệp

Chương 3 :Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường thu hút FII cho quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở Việt Nam.

3.1 Những nhân tố thuận lợi cho thu hút FII vào Việt Nam

3.1.1 Nhân tố mang tính quốc gia.

3.1.2 Nhân tố mang tính thị trường

3.2 Dự báo thu hút FII trong thời gian tới(2006-2010)

3.3 Giải pháp tăng cường thu hút FII

3.3.1 Thu thập,xử lí thông tin tài chính ngân hàng

3.3.2 Quản lí nguồn vốn FII

3.3.3 Môi trường kinh tế vĩ mô

3.3.4 Cơ chế,chính sách,pháp luật

3.3.5 Phát triển,nâng cao chất lượng của hệ thống ngân hàng

3.3.6 Phát triển thị trường vốn

3.3.7 Xếp hạng tín nhiệm để đầu tư

3.3.8 Đánh giá đúng vai trò của FII và thực thi chính sách mở cửa thu hút vốn

3.3.9 Chính sách bổ sung khác

3.4 Một số kiến nghị

3.4.1Đối với nhà nước

3.4.2Đối với doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY